Календар

 Последен месец Ноември 2017 Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Скорошни събития

Не са налични събития

Административни услуги

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Издаване на скица на недвижим имот
·   Издаване на скица с "виза"

 • Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план
·   Измененение на влезли в сила подробни градоустройствени планове

 • Издаване на разрешение за строеж и преустройство на сгради
 • Издаване на актове за узаконяване на сгради и преустройствата им
·   Попълване на приложение на данъчни декларации

·   Установяване право на преминаване през чужд имот

·   Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства от Закона за устройство на територията  

·   Презаверяване на скици на които е изтекъл 6 месечен срок от издаването

·   Заверяване и издаване на преписи или копия от документи /РС и АУ/

·   Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти, за строежи ІV и V категория

·   Издаване и заверяване на екзекутивна на документацията за строеж на сгради, съоръжения, комуникации, линейни обекти и други подобни

·   Премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по - нататъшно използване или вредни в санитарно - хигиенно отношение съгласно Закона за устройство на територията 

·   Одобряване /съгласуване/ на проекти

·   Становища от Главния архитект относно държавно приемане на строеж І, ІІ и ІІІ категория

·   Издаване на удостоверения за отстояния на имота

·   Издаване на заповед за придобиване на собственост върху урегулиран поземлен имот /УПИ/ по чл. 16, ал. 5 от Закона за устройство на територията 

 • Категоризация на заведения за хранене и развлечения
 • Издаване на временни удостоверения за категоризация на заведения
 • Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия
 • Преиздаване на разрешително за търговия с тютюневи изделия поради промяна на някои обстоятелства
 • Заверка на регистри на лицензираните фирми за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на територията на община Куклен
 • Заверка на регистрите на настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на Община Куклен
 • Издаване на разрешения за постоянно работно време на заведенията за хранене и развлечение
 • Издаване на временно удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения при провеждане на организирани тържества - съгласувано с І РПУ Пловдив.
 • Издаване на разрешение за поставяне на рекламно съоръжение с площ до 1 кв.м.
 • Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо  съоръжение с площ от 1 до 3 кв.м.
 • Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение с площ над 3 кв.м.
 • Регистрация на тютюнопроизводители и разпределяне на производство на тютюн по площи, тип, произход, сорт и количество в Община Куклен
 • Издаване на разрешения  за ползване на общински терени
 • Ползване под наем на терен - общинска собственост за разполагане на маси за консумация на открито
 • Издаване на разрешение за извършване на таксиметрова дейност
 • Удостоверения за собствеността на юридически и физически лица
 • Преписи на отчуждителни преписки
 • Заверка на Молби - Декларации относно собствеността на физически лица за нотариалните служби
 • Удостоверения относно предявени реституционни претенции по реда на чл. 18 от Закона за приватизация на държавни и общински предприятия
 • Издаване на препис - извлечение от Емлячен регистър
 • Предоставяне под наем на земя от Общинския поземлен и остатъчен фонд
 • Издаване на удостоверение - препис за земите по параграф 4
 • Регистрация на домашни кучета
 • Преписи от решения на Общински съвет
 • Предоставяне на  информация по Закона за достъп до обществената информация
 • Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Куклен
 • Издаване на удостоверение УП - 2 за пенсиониране
 • Издаване на Образец УП-3 за пенсиониране
 • Издаване на дубликат на документ за платен данък
 • Издаване на копие на декларации по чл.14,чл.17,чл.32,чл.54 от ЗМДТ
 • Издаване на удостоверение за данъчна оценка
 • Издаване на удостоверение за декларирани данни
 • Издаване на удостоверение за платен данък върху МПС
 • Издаване на удостоверение за платен данък върху наследството
 • Издаване на разрешения за преместване,  окастряне и отсичане на декоративна растителност и премахване на зелени площи
 • Издаване на разрешения за събиране на семена, плодове и резници от декоративни дървета, храсти и цветя за производство на посадъчен материал
 • Определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци на база количество отпадъци
 • Освобождаване от такса битови отпадъци
 • Приемане на Уведомления за инвестиционни предложения
 • Издаване на решения за поставяне на съдове за битови отпадъци
 • Издаване на решения за поставяне на пейки
 • Издаване на удостоверения за наследници
 • Издаване на удосотоверение за идентичност на имената
 • Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт
 • Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис - извличение от акт за смърт
 • Издаване на удостоверение за семейно положение
 • Издаване на удостоверение за родствени връзки
 • За адресна регистрация и/или издаване  на  удостоверения  за постоянен или настоящ адрес
 • Заверка на покана - декларация за посещение на чужденец в Република България
 • Заверка на покана - декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност
 • Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина
 • Удостоверения по искане на граждани
 • Издаване на преписи на документи
 • Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане
 • Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак
 • Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него
 • Учредяване на настойничество и назначаване на попечител
 • Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението
 • Пресъставяне на акт за гражданско състояние за събитие настъпило в чужбина
 • Установяване наличието на българско гражданство
 • Възстановяване /промяна/ на имената на лица навършили 18 годишна възраст
 • Възстановяване /промяна/ на имената на непълнолетни деца
 • Издаване на удостоверение за лишаване на лица от родителски права
 • Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина
 • Регистрация на християнски и мюсюлмански настоятелства или ръководства на местни поделения на официално утвърдени от Министерски съвет вероизповедания
 • Нотариални заверки на едностранни сделки - декларации, пълномощни
 • Ксерокопиране - А4 едностранно 0,10 лв, двустранно 0,15 лв., А3 едностранно 0,15 лв, двустранно 0,30 лв.

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер

© 2017 Община КУКЛЕН Всички права запазени!