Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания.

Ползватели на лична помощ могат да бъдат хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи, гр. Пловдив.

Документите за включване в механизма се подават по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в деловодството на Община Куклен.

Комплектът следва да съдържа:

  1. заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
  2. направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив, с определения брой часове за лична помощ;
  3. документ за самоличност /за справка/.

 

Необходимите документи за кандидат-асистентите са:

  1. заявление-декларация за кандидатстване;
  2. автобиография;
  3. декларация, че на кандидата не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
  4. други документи по преценка на кандидата /копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение/;
  5. документ за самоличност /за справка/.

Асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Куклен може да предложи подходящо лице от списъка за кандидатите за асистенти.

Предоставянето на лична помощ  ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения можете да  получите на телефон: 03115/2120.

Необходими документи:

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Декларация от кандидат за асистент по реда на Закона за личната помощ