Номер: 2016-045
Процедура: Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060

ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана Куцинова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга

 

Файл Размер Дата
Offer 806200149.pdf 176.33 Kb 01.01.2019 г.
Offer 806200150.pdf 176.09 Kb 18.01.2019 г.
Файл Размер Дата
2094-Протокол-за-устно-заявяване-на-нотариално-удостоверяване-на-подписа-и-съдържанието-на-пълномощно-по-чл.-37-от-ЗЗД.docx 12.46 Kb 01.08.2019 г.
2015-Протокол-за-устно-заявяване-на-нотариално-удостоверяване-на-подписите-на-частни-документи-които-са-едностранни-актове.docx 12.3 Kb 01.08.2019 г.
2072-Протокол-за-устно-заявяване-на-нотариално-удостоверяване-на-верността-на-преписи-и-извлечения-от-документи-и-книжа.docx 12.5 Kb 01.08.2019 г.
2012-Заявление-за-издаване-на-карта-за-паркиране-на-МПС-обслужващо-хора-с-увреждания-и-за-използване-на-улеснения-при-паркиране.docx 17.07 Kb 02.08.2019 г.
2068-Заявление-за-издаване-на-превозен-билет-за-транспортиране-на-добита-дървесина-извън-горските-територии.docx 12.64 Kb 02.08.2019 г.
2000-Заявление-за-издаване-на-многоезично-извлечение-от-акт-за-гражданско-състояние.docx 20.07 Kb 02.08.2019 г.
2110-Заявление-за-заверка-на-документи-по-гражданско-състояние-за-чужбина.docx 18.2 Kb 02.08.2019 г.
2071-Заявление-за-издаване-на-удостоверение-за-декларирани-данни.docx 17.38 Kb 02.08.2019 г.
Обява-персонал-Куклен.docx 100.79 Kb 02.08.2019 г.
ачс.pdf 679.13 Kb 02.08.2019 г.
рдг.pdf 764.63 Kb 02.08.2019 г.
одбх.pdf 2.16 Mb 02.08.2019 г.
бд-1.pdf 743.67 Kb 06.08.2019 г.
бд.pdf 2.42 Mb 06.08.2019 г.
Декларация-асистент-по-ЗЗДН.docx 13.67 Kb 06.08.2019 г.
Заявление-декларация-за-включване-в-механизма-лична-помощ.docx 17.1 Kb 06.08.2019 г.
Заявление-декларация-за-кандидатстване-за-асистент-по-реда-на-Закона-за-личната-помощ.docx 14.31 Kb 06.08.2019 г.
Заповед.pdf 597.62 Kb 06.08.2019 г.
bd.pdf 575.15 Kb 07.08.2019 г.
Обява-Добралък.pdf 170.61 Kb 07.08.2019 г.
Завление-и-декларация-потребител-Куклен-1.docx 99.69 Kb 09.08.2019 г.
Обява-персонал-Куклен-1.docx 101.89 Kb 12.08.2019 г.
Мерки_африканска-чума.pdf 2.93 Mb 12.08.2019 г.
Насрочване-на-консултации-за-определяне-състава-на-ОИК.pdf 763.33 Kb 13.08.2019 г.
80-то-извънредно-заседание-19.07.2019.pdf 68.1 Kb 19.08.2019 г.
82-ро-извънредно-заседание-01.08.2018.pdf 84.06 Kb 19.08.2019 г.
82-ро-извънредно-заседание-01.08.2019.pdf 84.06 Kb 19.08.2019 г.
Решения-853-871-и-приложение.pdf 180.66 Mb 19.08.2019 г.
ачс-1.pdf 900.47 Kb 20.08.2019 г.
ачс-2.pdf 708.76 Kb 21.08.2019 г.
Покана-дневен-ред-30.08.2019.pdf 1019.95 Kb 23.08.2019 г.
ИП-КЦМ-АД-23.08.2019.pdf 458.94 Kb 25.08.2019 г.
инструкция.pdf 2.79 Mb 25.08.2019 г.