Номер: 2016-045
Процедура: Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060

ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана Куцинова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга

 

Файл Размер Дата
Offer 806200149.pdf 176.33 Kb 01.01.2019 г.
Offer 806200150.pdf 176.09 Kb 18.01.2019 г.
Файл Размер Дата
easter-brunch-party-400x284.png 118.65 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-400x516.png 218.61 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-510x382.png 229.58 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-600x675.png 374.86 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party.png 442.13 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-150x150.png 25.3 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-212x300.png 92.86 Kb 01.04.2019 г.
easter-brunch-party-400x250.png 105.81 Kb 01.04.2019 г.
мотиви.pdf 365.19 Kb 01.04.2019 г.
проект.pdf 961.47 Kb 01.04.2019 г.
частична-оценка.pdf 357.74 Kb 01.04.2019 г.
уведомление.pdf 436.36 Kb 01.04.2019 г.
Извлечение-от-протокол.pdf 222.11 Kb 01.04.2019 г.
spravka-n16.pdf 314.89 Kb 02.04.2019 г.
Zapoved-169.pdf 5.14 Mb 03.04.2019 г.
НАРЕДБА-№22.pdf 769.29 Kb 05.04.2019 г.
маринов.pdf 889.42 Kb 08.04.2019 г.
Заповед-181.pdf 295.27 Kb 09.04.2019 г.
Мотиви.pdf 87.64 Kb 10.04.2019 г.
Проект.pdf 67.58 Kb 10.04.2019 г.
Финансова-обосновка.pdf 105.35 Kb 10.04.2019 г.
Частична-оценка.pdf 121.1 Kb 10.04.2019 г.
Наредба-17-за-управление-на-отпадъците-на-територията-на-община-Куклен.pdf 735.75 Kb 10.04.2019 г.
Покана-за-участие-в-консултации.pdf 454.25 Kb 11.04.2019 г.
Наредба-17-за-управление-на-отпадъците-на-територията-на-община-Куклен-1.pdf 736.6 Kb 12.04.2019 г.
74-то-редовно-заседание-29.03.2019.pdf 126.29 Kb 12.04.2019 г.
fsped_16-42-00-000.pdf 532.47 Kb 14.04.2019 г.
Справка-правилник.pdf 68.11 Kb 15.04.2019 г.
Обявление-решения-ЗУТ.pdf 84.62 Kb 16.04.2019 г.
обявление-от-заседание-на-обс-29-03.pdf 82.01 Kb 17.04.2019 г.
покана-дневен-ред.pdf 825.08 Kb 19.04.2019 г.
покана-дневен-ред-1.pdf 850.64 Kb 19.04.2019 г.