Номер: 2016-045
Процедура: Открита процедура
Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060

ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана Куцинова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга

 

Файл Размер Дата
Offer 806200149.pdf 176.33 Kb 01.01.2019 г.
Offer 806200150.pdf 176.09 Kb 18.01.2019 г.
Файл Размер Дата
Регистър-на-домашни-кучета-на-територията-на-Община-Куклен-за-2018-г..pdf 562.02 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-дълготрайните-декоративни-дървета-и-на-дървета-с-историческо-значение-на-територията-на-Община-Куклен.pdf 619.94 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-озеленените-площи-на-територията-на-Община-Куклен.pdf 559.21 Kb 01.02.2019 г.
Количества-разделно-събрани-отпадъци-на-територията-на-Община-Куклен-през-2018-г.pdf 520.58 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-военните-паметниците-на-територията-на-Община-Куклен.pdf 437.95 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-културните-институти-в-Община-Куклен.pdf 428.87 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-лекарските-практики.pdf 275.82 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-паметниците-на-територията-на-Община-Куклен.pdf 462.31 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-социалните-услуги-в-Община-Куклен.pdf 420.45 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-спортните-клубове-в-Община-Куклен.pdf 413.02 Kb 01.02.2019 г.
Списък-на-училища-детска-градина-и-обслужващи-звена.pdf 414.83 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-издадените-разрешения-за-извършване-на-таксиметров-превоз-на-територията-на-Община-Куклен-.pdf 419.69 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-земеделски-земи-отдадени-под-наем-и-аренда.pdf 483.67 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-концесиите.pdf 406.01 Kb 01.02.2019 г.
Регистър-на-пчелините-и-пчелните-семейства.pdf 449.7 Kb 01.02.2019 г.
Покана-дневен-ред.pdf 174.04 Kb 07.02.2019 г.
Писмо-от-Областен-управител.pdf 1.17 Mb 07.02.2019 г.
Заповед_66.pdf 971.52 Kb 09.02.2019 г.
НАРЕДБА-№-10.pdf 837.78 Kb 12.02.2019 г.
НАРЕДБА-№-11.pdf 93.94 Kb 12.02.2019 г.
Съобщение.pdf 233.59 Kb 13.02.2019 г.
НАРЕДБА-№-1.pdf 756.47 Kb 14.02.2019 г.
70-редовно-заседание-25.01.2019.pdf 229.27 Kb 14.02.2019 г.
Zapoved_77_konkurs.pdf 485.53 Kb 14.02.2019 г.
Zapoved75_konkurs.pdf 484.35 Kb 14.02.2019 г.
Обявления-решения-ЗУТ.pdf 85.23 Kb 15.02.2019 г.
Регистър-на-заповеди-даващи-разрешение-за-изработване-на-ПУП-и-ИПУП-2015.pdf 569.19 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-на-заповеди-даващи-разрешение-за-изработване-на-ПУП-и-ИПУП-2016.pdf 477.79 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-на-заповеди-даващи-разрешение-за-изработване-на-ПУП-и-ИПУП-2017.pdf 545.91 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-на-заповеди-даващи-разрешение-за-изработване-на-ПУП-и-ИПУП-2018.pdf 545.48 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-на-получени-дарения-от-Oбщина-Kуклен.pdf 480.93 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-на-търговските-дружества-с-общинско-участие.pdf 230.81 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-технически-енергийни-паспорти-2015.pdf 318 Kb 17.02.2019 г.
Регистър-технически-енергийни-паспорти-2016.pdf 425.8 Kb 17.02.2019 г.
Писмо-Мейс.pdf 243.81 Kb 18.02.2019 г.
Приватизационна-Програма.pdf 4.57 Mb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2002.pdf 326.14 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2003.pdf 412.21 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2004.pdf 574.93 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2005.pdf 548.4 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2006.pdf 557.71 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2007.pdf 641.97 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2008.pdf 605.34 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2009.pdf 637.47 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2010.pdf 621.95 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2011.pdf 697.14 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2012.pdf 659.45 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2013.pdf 700.38 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2014.pdf 631.32 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2015.pdf 668.42 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2016.pdf 764.93 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2017.pdf 732.75 Kb 18.02.2019 г.
Регистър-Разрешения-за-строеж-2018.pdf 609.47 Kb 18.02.2019 г.
Мотиви.pdf 49.26 Kb 18.02.2019 г.
Проект-на-Наредба.pdf 108.26 Kb 18.02.2019 г.
Частична-оценка-на-въздействието.pdf 51.48 Kb 18.02.2019 г.