Решения по ЗУТ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 542 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 49 от 22.12.2017 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се...

Проектобюджет за 2018 г.

Детайлна информация за Проектобюджет за 2018 г. на община Куклен можете да намерите...