СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТДЕЛ МДТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Куклен уведомява заинтересованите лица, че на 8 февруари 2018 г. /четвъртък/ служба „Местни данъци и такси” /включително касата/ няма да работи  с граждани и юридически лица, поради извършване на годишно облагане по партидите...

До всички собственици на домашни кучета на територията на община Куклен

На основание чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4 ал. 1 т. 5, 6 и 11 от Наредба № 21 на ОбС – Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен всеки собственик на домашно куче е задължен да подаде...

Съобщение

Уважаеми граждани на община Куклен, Уведомяваме Ви, че през 2018 г. е активна кампанията на “Елтехресурс“ АД за разделно събиране на отпадъци от излязо от употреба електическо и електронно обурудване /ИУЕЕО/. Необработените отпадъци от излезлите от употреба...