Обявления решения по ЗУТ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №564 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 26.01.2018г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...