Актуализация и допълнение на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 …

Актуализация и допълнение на техническия проект за обект BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км. 14+860 до км. 25+150 с обща дължина 10,290 км. област Пловдив“, част „Отводняване“ и част „Отводнителни и...

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Във връзка със стартиране на процедурата за избор на членове на Съвета на децата към ДАЗД,  всяко дете от община Куклен до 18 годишна възраст може да бъде предложено за член по едно от следните направления: 1/         Членове на училищни форми на самоуправление,...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ № 001333, площ –  195 дка., с НТП –...

ОБЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Община Куклен обявява, временно свободно работно място по трудово правоотношение, до завръщане на титуляра в дейност „Чистота” при Община Куклен, а именно: Длъжност Товарач             Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности във връзка с вземането и...