Определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в изпълнение на чл. 63 ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), касаещ такса битови отпадъци (ТБО)

Определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в изпълнение на чл. 63 ал. 2 от Закон за...

ОБЯВА ОТ Д-Р МАРИЯНА ИНДЖОВА

О Б Я В А до заинтересуваните лица и общественост От: Марияна Димитрова Инджова В качеството си на: управител на  „Д-р Марияна Инджева-АИПСИМПОБ“ЕООД Адрес за кореспонденция:област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. „Поп  Златан“ № 2   СЪОБЩАВА на...