Инвестиционно намерение “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

1717 “Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ X-1139, кв. 82 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“ на Сюлейман Иляз Сюлейман

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности по пътя гр. Куклен-КЦМ

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. ДВ. бр.16 от 22 февруари 2019 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че на 22.05.2019...