„Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 1224 в м. „Пущалото“, землище на с. Гълъбово – § 4, община Куклен с площ 0.525 дка“ на Цветелина Францова Череджийска

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за...

Промяна на разходни норми за използвани ресурси и количества отпадъци в действащото КР № 1-НЗ/2017 г. на КЦМ АД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за...

Решение на Административен съд – гр. Пловдив за отхвърляне на инвестиционно предложение за изграждане на инсенератор за човешки тленни останки на територията на Община Куклен

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, След дълги усилия от страна на общинска администрация Куклен, на Общински съвет Куклен, на активни граждани на Куклен, приятели и партньори на общината, Административният съд в Пловдив излезе с решение за отхвърляне на инвестиционното предложение...