Уведомление за инвестиционно предложение на Атанас Илиев Маврудиев

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Смяна предназначението...