Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително №33710015/29.01.2008 г., последно продължено с Решение № РР-1935/08.05.2014 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект:...