Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване  за издаване на разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а. ал. 1 от Закона за водите).