„Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 40.603 в землище на гр. Куклен, м-ст „Вриш и Терасите“ с площ 0.489 дка“

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Смяна предназначението...

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...