ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват в извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019 г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на...