Уведомление за инвестиционно предложение: “Промяна предназначение на земеделска земя за обект Жилищно застрояване“

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г. в сила от 12.04.2019 г., бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г. ОБЯВЯВА: открит обществен...