Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“

Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействеието върху околната среда за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“ Местоположение: имот с № 001398, гр....

Кметът на община Куклен и граждани обсъдиха такса битови отпадъци 2020 г.

Кметът на община Куклен Мария Белчева организира широки обществени консултации по приемането на план-сметката за такса битови отпадъци. Общинска администрация Куклен и кмета на общината Мария Белчева представиха два варианта на план-сметката за такса битови отпадъци...

Oткрит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на общински път /III-8604/ Яврово – Добралък при км. 5+900, км. 10+350 и км. 10+930

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на...