Заявление за регистрация на животински обект тип „лично стопанство”

С цел улесняване на регистрацията на животновъдните обекти тип „лично стопанство”, заявлението за регистрация се подава до ОДБХ, чрез кмета или кметският наместник на населеното място, като към всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът или...

Заповед №292 от 26.04.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...

Заповед №291 от 26.04.2020 г. на Kмета на oбщина Куклен

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID-19, във връзка с Решение от 13.03.2020...