Обява за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен“

Проект BG05M9OP001-2.101 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен»- Компонент 3 О Б Я В А за подбор на служител по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на ...