Бюджет и финанси

Бюджетна процедура

Бюджетна процедура : за 2016, 2017, 2018

Описание на процеса по поемане на задължения в общинска администрация Куклен можете да изтеглите от ТУК

Банкови сметки на община Куклен

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН АСЕНОВГРАД

IBAN: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА ДНИ: 442100
– КОД ЗА ТБО: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета