АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ, ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

Идентификатор по
Регистъра на услугите
Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2033 Възстановяване или промяна на име – заявление по образец, нотариално заверено;

– документ за самоличност;

– заверено копие на акт за раждане;

– заверено копие на акт за граждански брак

Приложение № 2а от НФЕСГР 7 дни безплатно
2016 Издаване на удостоверение за наследници – искане за издаване на удостоверение за наследници /подава се от пряк наследник/;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 2 от НИУРН 7 дни

Срокът се увеличава при изчакване на удостоверения от други населени места

2.00 лв.

 

 

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1 от НИУРН Обикновена -14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

4.00 лв.

5.00 лв.

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

4.00 лв.

5.00 лв.

2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

4.00 лв.

5.00 лв.

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК/ – искане до органа по настойничество и попечителство;

– декларации за заместник попечител или заместник настойник или член на настойнически съвет;

– акт за раждане на лицето или акт за смърт на родител;

– съдебно решение

 

 

Искане за назначаване на настойник-попечител

 

Декларации съгласие настойничество-попечителство

 

 

30 дни безплатно
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документите, в които имената се различават;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1 от НИУРН Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

4.00 лв.

5.00 лв.

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;

– официален документ, от който да са видни

името, датата на раждане,

полът и семейното положение

на чуждия гражданин,

преведени и легализирани;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1 от НИУРН веднага 5.00 лв.

 

 

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– декларация по образец от българския гражданин

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

 

 

Приложение № 13 от НИУРН

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

4.00 лв.

5.00 лв.

2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– заявление за постоянен адрес;

– документ за самоличност ;
– документи по гражданско състояние

/акт за раждане, акт за граждански брак/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от друго лице/;

-нотариален акт за собственост или договор

за наем;

-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР /подписва

се от собственика на жилището пред длъжностното лице

в общината или пред нотариус/;

За малолетни, непълнолетни и поставени под

запрещение лица заявяването се извършва от

законните им представители

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

Приложение № 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

 

веднага 3.00 лв.

 

 

.

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

веднага 3.00 лв.

 

 

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

– искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– заявление за постоянен адрес;

– документ за самоличност ;
– документи по гражданско състояние

/акт за раждане, акт за граждански брак/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от друго лице/;

-нотариален акт за собственост или договор

за наем;

-декларация по чл. 92, ал. 3, от ЗГР /подписва

се от собственика на жилището пред длъжностното лице

в общината или пред нотариус/;

За малолетни, непълнолетни и поставени под

запрещение лица заявяването се извършва от

законните им представители

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

Приложение № 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

 

веднага 3.00 лв.
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

веднага 3.00 лв.
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– адресна карта за настоящ адрес;

– документ за самоличност ;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено  пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/;

– нотариален акт за собственост или договор за наем;

-декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

/подписва се от собственика на жилището пред

длъжностно лице в общината или пред нотариус/

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

Приложение № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

 

веднага 3.00 лв.
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

веднага 3.00 лв.
2107

 

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– адресна карта за настоящ адрес;

– документ за самоличност ;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено  пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/;

– нотариален акт за собственост или договор за наем;

-декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

/подписва се от собственика на жилището пред

длъжностно лице в общината или пред нотариус/

Приложение № 1

от НИУРН

 

 

Приложение № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

 

веднага 3.00 лв.
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите

на искане от други лица/

Приложение № 1

от НИУРН

 

веднага 3.00 лв.
2108  Издаване на удостоверение за правно ограничение – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от други лица/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

4.00 лв.

5.00 лв.

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от други лица/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

4.00 лв.

5.00 лв.

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за граждански брак – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от други лица/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

4.00 лв.

5.00 лв.

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – заявление по чл. 117 от КМЧП;

– документ за самоличност;
– документи от чужбина /копие от акта, удостоверение

за идентичност на имена и др. /,

преведени и легализирани;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление чл.117 от КМЧП 7 дни

 

15.00 лв.
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние – заявление по чл. 74, ал. 4 от ЗГР;

– документ за самоличност;
– влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление по чл. 74, ал. 4 веднага безплатно
2076 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението /може да се подаде и от родител/;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена -14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

4.00 лв.

5.00 лв.

6.00 лв.

1999  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал – документи за самоличност на встъпващите в брак;

– заявление за сключване на граждански брак;

– декларации от встъпващите в брак  /по образец/ – подписват се пред длъжностното лице или пред нотариус;
– медицински свидетелства на встъпващите в брак /валидни са 30 дни от датата на издаване/;
– данни за свидетелите;
-при избран режим на разделност на имуществени отношения, встъпващите в брак представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие;
-разрешение от Районен съд /отнася се за лица от 16 до 18 год. възраст/.

Заявление за сключване на граждански брак

 

Декларация за сключване на граждански брак

веднага след сключването на брака 40.00 лв. /сключване на брак в ритуална зала за лица с постоянен адрес в гр. Куклен/

60.00 лв. /в ритуална зала за лица с постоянен адрес в друго населено място/

60.00 лв.  /сключване на брак извън ритуална зала за лица с постоянен адрес в гр. Куклен/

 

80.00 лв.  /извън ритуална зала за лица с постоянен адрес в друго населено място/

 

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена -14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

4.00 лв.

5.00 лв.

6.00 лв.

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път – лична карта на обявител;

– съобщение за смърт;

– документ за самоличност на починалия

веднага безплатно
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност на лицето, което трябва да бъде наследник на починалия;

– документ за платена такса;
– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

4.00 лв.

 

5.00 лв.

6.00 лв.

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

4.00 лв.

5.00 лв.

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;

– документите по гражданско състояние, издадени на територията на община Куклен;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

веднага 5.00 лв.
2077  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;

– удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване;

– подадено заявление за постоянен и настоящ адрес;

– документи по гражданско

състояние /раждане, гр. брак, развод/

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

веднага 5.00 лв.

 

 

2039  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г. – искане за издаване на удостоверение

въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

 

Бърза – 3 дни

 

 

Експресна – 24 часа

3.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

4.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

5.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

 

Бърза – 3 дни

 

 

Експресна – 24 часа

3.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

4.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

5.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

1987 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и  институции – писмо от институция 7 дни безплатно
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи;

– декларация от двамата съпрузи с нотариална

заверка на подписите за избрания режим

или удостоверение от нотариуса

/при сключен брачен договор/

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи

 

веднага безплатно
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители – искане от съдебен изпълнител;

– документ за платена такса

 

7 дни в зависимост от вида на услугата
2390 Комплектоване

и проверка на документи към искане за установяване на наличие на българско гражданство

– молба по образец на Министерството на правосъдието;

– акт за раждане – заверено копие;

– документ за идентичност на имена

/при разлика в имената в

Р България и чужбина/ или заверено копие на изселнически паспорт;

– документ за платена държавна

такса в размер на 50 лв.;

– документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;

– заверено копие от документ за самоличност от държавата,

чийто гражданин е лицето – при наличие на друго гражданство;

– снимки 2 бр.;

– справка от регистрите на населението, относно гражданството на лицето;

– за жените – заверено копие от документ за сключен граждански брак

Молба за установяване на българско гражданство 7 дни 15.00 лв.
Извън

Регистъра

 

 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

 

Бърза – 3 дни

 

 

Експресна – 24 часа

3.00 лв.

 

 

4.00 лв.

 

 

5.00 лв.

Извън

Регистъра

 

Заверка на копие на документация, съхранявана в „Архив” – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

 

Бърза – 3 дни

 

 

Експресна – 24 часа

3.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

4.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

5.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

Извън

Регистъра

 

 Издаване на незаверени копия от документация, съхранявана в „Архив” – искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;

– документ за самоличност;
– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Приложение № 1

от НИУРН

 

Обикновена –

14 дни

 

Бърза – 3 дни

 

 

Експресна – 24 часа

3.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

4.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

5.00 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща

1994

 

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган – заявление по чл. 117 и 118 от Кодекса на международно частно право;

– декларация по чл. 117 от Кодекса на международно частно право –

нотариално заверена;

– документ за самоличност;

– преведено и легализирано чуждестранно решение, влязло в сила;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено изрично пълномощно

/в случите на искане от друго лице/

 

Заявление чл.117 i 118 от КМЧП

Декларация по чл.117 от КМЧП

 

14 дни 15.00 лв.

Декларации съгласие настойничество-попечителство;

Декларация за сключване на граждански брак;

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР;

Декларация по чл.117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;

Заявление за припознаване;

Заявление по чл. 74, ал. 4;

Заявление чл.117 от КМЧП;

Искане за издаване на удостоверение за приемно семейство;

Искане за назначаване на настойник-попечител;

Искане за отразяване на режим на имуществени отношения между съпрузи;

Молба за установяване на българско гражданство;

Приложение № 1;

Приложение № 2;

Приложение № 2а;

Приложение № 13;

Приложение № 14;

Приложение № 15.