МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Размер на местните данъци и такси за 2017

Проверка на дължими местни данъци и такси

 

Заплащане на местни данъци и такси:

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:
– КОД ЗА Данък върху недвижимите имоти: 442100
– КОД ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни безплатно
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни безплатно
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – документ за самоличност

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ

– копие от скица

– копие от документ за собственост

– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/

– копие от удостоверение за характеристики на имота /за земеделски земи/

– копие от таксационна характеристика /ако имотът е гора/

– удостоверение за степен на завършеност

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Обикновена
5 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

15.00 лв.

2131 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни  безплатно
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни  безплатно
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни безплатно
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни безплатно
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация – писмо от институция /ако заявителят е институция/

– документ за самоличност

– пълномощно /в случай на искане от други лица/

&nbsp

7 дни безплатно
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни  безплатно
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи веднага безплатно
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – документ за самоличност

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ

– скица/виза или разрешение за строеж /копие/

– документ за собственост /копие/

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Обикновена
5 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

15.00 лв.

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – документ за самоличност

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ

– документ за собственост /копие/

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Обикновена
5 дни
Експресна
24 часа
5.00 лв.

15.00 лв.

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни – документ за самоличност

– искане за издаване на документи

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни 5.00 лв.
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината  – документ за самоличност

– попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ

– копие от документ за собственост

– копие от скица на имота

– копие от удостоверение за наследници

Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването

В случай, че имотът е придобит по наследство – срок за подаване – 6 /шест/ месеца от наследяването

Декларация по чл.14 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата – документ за самоличност

– попълнена декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ

– копие от удостоверение за наследници

Декларация по чл.32, ал. 1 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на заявления за отписване на недвижим имот – документ за самоличност

– заявление за отписване на недвижим имот

– копие на договор за покупко-продажба или друг документ

Заявление за отписване на недвижим имот веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства – документ за самоличност

– попълнена декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

– документ за собственост

– удостоверение за данъчна оценка

– удостоверение за застрахователна стойност

– фактура или други

Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра  Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил – документ за самоличност

– декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

– копие от рег. талон

– копие от договор за покупко-продажба

– митническа декларация

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура

– копие от документ за платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната

– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година

Ако автомобилът е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117.64 kw се прилага копие на решението на ТЕЛК и удостоверение за семейно положение

Срок за подаване – 2 месеца от:

– при внос  – от регистрацията в КАТ

– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка

 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили – документ за самоличност

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

-копие от  договор за покупко-продажба

– копие от талон за регистрация

– митническа декларация

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура

– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната

– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година

Срок за подаване – 2 месеца от:

– при внос  – от регистрацията в КАТ

– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили  веднага  безплатно
Извън Регистъра  Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство – документ за самоличност

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
– договор за покупко-продажба

– талон за регистрация

– митническа декларация

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура

– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако плавателното средство е нов внос с първа регистрация в страната

– копие от квитанция за платен данък на плавателното средство за текущата година

Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство  веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано  въздухоплавателно средство – документ за самоличност

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

– копие от договор за покупко-продажба

– копие от талон за регистрация

– митническа декларация

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура

– копие от документ от платен данък при придобиване,  местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната

– копие от квитанция за платен данък на въздухоплавателното средство за текущата година

Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство  веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за отписване на моторно превозно средство – документ за самоличност

– декларация за отписване на МПС

– копие на договор за покупко-продажба

– удостоверение от КАТ за прекратена регистрация на превозното средство

Декларация за отписване на МПС веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване  на декларации за облагане с годишен патентен данък – документ за самоличност

– декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък  веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и  сметоизвозване на битови отпадъци – документ за самоличност

– декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции – документ за самоличност

– искане за прихващане или възстановяване

-документ, доказващ плащането

– предоставяне на банкова сметка на лицето за което ще се възстановява надвнесената сума

Искане за прихващане или възстановяване веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане на декларации за облагане с  туристически данък  – документ за самоличност

– декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане на декларации за облагане с  данък върху таксиметров превоз на пътници – документ за самоличност

– декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници веднага безплатно