Мeстни данъци и такси

Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2013 1. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни 0.00 лв.
2124 2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи 7 дни 0.00 лв.
2396 3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – документ за самоличност;

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

– копие от скица;

– копие от документ за собственост;

– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/;

– копие от удостоверение за характеристики на имота /за земеделски земи/;

– копие от таксационна характеристика /ако имотът е гора/;

– удостоверение за степен на завършеност;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

 

Обикновена – 5 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

15.00 лв.

2131 4. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни  0.00 лв.
2397 5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни  0.00 лв.
2091 6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни 0.00 лв.
2014 7. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни безплатно
2125 8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация – писмо от институция /ако заявителят е институция/;

– документ за самоличност;

– пълномощно /в случай на искане от други лица/

 

 

7 дни безплатно
1998 9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни  0.00 лв.
2126 10. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

веднага 0.00 лв.
2393 11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – документ за самоличност;

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

– скица/виза или разрешение за строеж /копие/;

– документ за собственост /копие/;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

 

Обикновена – 5 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

15.00 лв.

2395 12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – документ за самоличност;

– заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка;

– декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

– документ за собственост /копие/;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Заявление за удостоверение за данъчна оценка

 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

 

Обикновена – 5 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

15.00 лв.

2071 13. Издаване на удостоверение за декларирани данни – документ за самоличност;

– искане за издаване на документи;

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Искане за издаване на  документи

 

7 дни 5.00 лв.
Извън Регистъра

 

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината  – документ за самоличност;

– попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ;

– копие от документ за собственост;

– копие от скица на имота;

– копие от удостоверение за наследници;

Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването

В случай, че имотът е придобит по наследство – срок за подаване – 6 /шест/ месеца от наследяването

Декларация по чл.14 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата – документ за самоличност;

– попълнена декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ;

– копие от удостоверение за наследници

Декларация по чл.32, ал. 1 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на заявления за отписване на недвижим имот – документ за самоличност;

– заявление за отписване на недвижим имот;

– копие на договор за покупко-продажба или друг документ

Заявление за отписване на недвижим имот веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване  на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства – документ за самоличност;

– попълнена декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ;

– документ за собственост;

– удостоверение за данъчна оценка;

– удостоверение за застрахователна стойност;

– фактура или други;

Срок за подаване на декларацията -2/два/ месеца от придобиването

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ веднага безплатно
Извън Регистъра

 

 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

 

– документ за самоличност;

– декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

– копие от рег. талон

– копие от договор за покупко-продажба;

– митническа декларация;

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;

– копие от документ за платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;

– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година;

Ако автомобилът е собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117.64 kw се прилага копие на решението на ТЕЛК и удостоверение за семейно положение;

Срок за подаване – 2 месеца от:

– при внос  – от регистрацията в КАТ;

– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка

  Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

 

 

 

веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

 

– документ за самоличност;

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили;

-копие от  договор за покупко-продажба;

– копие от талон за регистрация;

– митническа декларация;

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;

– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;

– копие от квитанция за платен данък на превозното средство за текущата година;

Срок за подаване – 2 месеца от:

– при внос  – от регистрацията в КАТ;

– при покупка на територията на страната – от датата на нотариалната заверка

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

 

 веднага  безплатно
Извън Регистъра

 

 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство

 

– документ за самоличност;

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство;
– договор за покупко-продажба;

– талон за регистрация;

– митническа декларация;

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;

– копие от документ от платен данък при придобиване, местен данък- не се дължи ако плавателното средство е нов внос с първа регистрация в страната;

– копие от квитанция за платен данък на плавателното средство за текущата година;

Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство  веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано  въздухоплавателно средство

 

– документ за самоличност;

– декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство;

– копие от договор за покупко-продажба;

– копие от талон за регистрация;

– митническа декларация;

– удостоверение за застрахователна стойност или фактура;

– копие от документ от платен данък при придобиване,  местен данък- не се дължи ако превозното средство е нов внос с първа регистрация в страната;

– копие от квитанция за платен данък на въздухоплавателното средство за текущата година;

Срок за подаване – 2 месеца от придобиването му

 Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

 

 веднага  безплатно
Извън Регистъра Приемане и обработване на декларации за отписване на моторно превозно средство – документ за самоличност;

– декларация за отписване на МПС

– копие на договор за покупко-продажба;

– удостоверение от КАТ за прекратена регистрация на превозното средство

Декларация за отписване на МПС веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване  на декларации за облагане с годишен патентен данък – документ за самоличност;

– декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

 веднага  безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци – документ за самоличност;

– декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

– пълномощно /в случай на искане от друго лице/

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции – документ за самоличност;

– искане за прихващане или възстановяване;

-документ, доказващ плащането

– предоставяне на банкова сметка на лицето за което ще се възстановява надвнесената сума

Искане за прихващане или възстановяване веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане на декларации за облагане с  туристически данък  – документ за самоличност;

– декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък веднага безплатно
Извън Регистъра

 

Приемане на декларации за облагане с  данък върху таксиметров превоз на пътници – документ за самоличност;

– декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници веднага безплатно

 

 

ПРОВЕРКА НА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЕЛЕКТРОННО ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Плащане на каса:
В сградата на община Куклен, партер, ул. Александър Стамболийски 43
От понеделник – петък (без официалните празници и неработни дни)
08.00 – 17.00 ч.

 

Плащане по банков път:
По сметка на общината
IBAN СМЕТКА: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

– КОД ЗА Данък върху недвижимите имоти: 442100
– КОД ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ: 442400
– КОД ЗА МПС: 442300
– КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ: 442500
– КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: 448007
– КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК: 441400
– КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 442800
– КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ: 446500

 

ПЛАЩАНЕ В МРЕЖАТА НА EASY PAY

 

ПЛАЩАНЕ В БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

 

Размер на местните данъци и такси за 2017