ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за здравни нужди.

 Равностойно обезщетяване със земеделска земя от ОПФ, на Манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ – гр. Куклен

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №800 от 29.03.2019г.

Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

Съобщение на Областна Дирекция Земеделие – Пловдив, относно пасищни животни (коне).

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №744 от 21.12.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №703 от 26.10.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №685 от 28.09.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №668 от 31.08.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №647 от 27.07.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост с Решение №638 от 29.06.2018г.

Aктуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №629 от 23.05.2018г.

Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост с Решение № 612 от 27.04.2018г.

Aктуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с Решение №588 от 07.03.2018г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

 

Регистрите на отдел „Общинска собственост“ можете да намерите на страницата на публичните регистри на община Куклен.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Идентификатор по Регистъра на услугите
Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – документ за sамоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост
– копие от актуална скица на имота
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост – документ за самоличност
– заявление по образец
Заявление за извършване на справки по актовите книги и издаване на копия от документи 7 дни безплатно
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост,   или за възстановен общински имот – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от актуална скица
– копие от документ за придобиване или възстановяване на имота /договор, съдебно решение, решение на Поземлена комисия и др./
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги Обикновена
14 дниБърза
3 дниЕкспресна
24 часа

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2087 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост на имота
– копие от актуална скица
– копие от данъчна оценка
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Заявление за издаване на удостоверение относно наличие на съставен акт за общинска собственост Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

2059 Издаване на заповед за изземване на имот – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост на имота;
– копие от актуална скица
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– копие на протокол за трасиране на имота
Заявление за издаване на заповед за изземване на имот 14 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на заявления за закупуване на общински имоти – заявление по образец Заявление за закупуване на общински имот 30 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на заявления за наемане на общински имоти – заявление по образец Заявление за отдаване под наем на общински имот 30 дни безплатно
Извън регистъра Приемане на молба – декларация чрез кмета до Нотариус за обстоятелствена проверка – документ за самоличност
– 2 бр. молба – декларация, изготвена от Нотариус;
– копие от документ за собственост на имота
– копие от актуална скица
– копие от данъчна оценка
– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
– пълномощно, в случай на искане от друго лице
– документ за платена такса
Обикновена
14 дни
Бърза
3 дни
Експресна
24 часа

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.