АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Идентификатор по Регистъра на услугите
Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2021 2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– копие от документ за собственост;

– копие от актуална скица на имота;

– пълномощно, в случай на искане от друго лице;

– документ за платена такса

Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

2095 4. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост – документ за самоличност;

– заявление по образец;

 

Заявление за извършване на справки по актовите книги и издаване на копия от документи 7 дни 0.00 лв.
1988 5. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост,   или за възстановен общински имот – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– копие от актуална скица;

– копие от документ за придобиване или възстановяване на имота /договор, съдебно решение, решение на Поземлена комисия и др./;

– пълномощно, в случай на искане от друго лице;

– документ за платена такса

Заявление за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

2087 6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – документ за самоличност;

– заявление по образец;
– копие от документ за собственост на имота;
– копие от актуална скица;

– копие от данъчна оценка;

– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/

– пълномощно, в случай на искане от друго лице;

– документ за платена такса

Заявление за издаване на удостоверение относно наличие на съставен акт за общинска собственост Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

2059 8. Издаване на заповед за изземване на имот – документ за самоличност;

– заявление по образец;
– копие от документ за собственост на имота;
– копие от актуална скица;

– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/

– копие на протокол за трасиране на имота

Заявление за издаване на заповед за изземване на имот 14 дни безплатно
 Извън регистъра Приемане на заявления за закупуване на общински имоти – заявление по образец Заявление за закупуване на общински имот 30 дни безплатно
  Извън регистъра Приемане на заявления за наемане на общински имоти – заявление по образец Заявление за отдаване под наем на общински имот 30 дни безплатно
  Извън регистъра Приемане на молба – декларация чрез кмета до Нотариус за обстоятелствена проверка – документ за самоличност;

– 2 бр. молба – декларация, изготвена от Нотариус;
– копие от документ за собственост на имота;
– копие от актуална скица;

– копие от данъчна оценка;

– копие от удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/;

– пълномощно, в случай на искане от друго лице;

– документ за платена такса

Обикновена – 14 дни

Бърза – 3 дни

Експресна – 24 часа

5.00 лв.

 

10.00 лв.

15.00 лв.

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ