ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ:

 1. Общински план за развитие 2014-2020 г.
 2. План за действие на Община Куклен за подкрепа на интеграционните политики (2014- 2020)
 3. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012г – 2021г.
 4. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012г – 2014г.
 5. План за енергийна ефективност 2011-2016г.
 6. Програма за енергийна ефективност до 2016г.
 7. Маркетингова стратегия
 8. Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Куклен 2011г.-2015г.
 9. Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2015-2020г.
 10. Програма за опазване на околната среда 2015-2020г. чарт 2 част 1
 11. Програма за оценка и управление на КАВ в района на Общините  Асеновград и Куклен с План за действие 2011-2015г.
 12. Общинска програма за закрила на детето – 2015 г. – Община Куклен
 13. Годишен план за младежта 2015 г.
 14. Общинска стратегия за социални услуги 2011-2015г.
 15. Годишна план програма за дейността на читалищата в общината 2015 г.
 16. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Куклен 2011-2015г.
План Програма за ЕЕ
План Програма за ЕЕ:

План RAR

Програма

План за действие на Община Куклен 14-20 одобрен
Общинска стратегия 2011-2015