На вниманието на работодателите – Анкета за проучването на потребностите от работна сила

Анкетно проучване на потребностите от работна сила от страна на Агенция по заетостта В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата,...

Обявления решения по ЗУТ

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №564 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 26.01.2018г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТДЕЛ МДТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Куклен уведомява заинтересованите лица, че на 8 февруари 2018 г. /четвъртък/ служба „Местни данъци и такси” /включително касата/ няма да работи  с граждани и юридически лица, поради извършване на годишно облагане по партидите...

До всички собственици на домашни кучета на територията на община Куклен

На основание чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4 ал. 1 т. 5, 6 и 11 от Наредба № 21 на ОбС – Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен всеки собственик на домашно куче е задължен да подаде...

Съобщение

Уважаеми граждани на община Куклен, Уведомяваме Ви, че през 2018 г. е активна кампанията на “Елтехресурс“ АД за разделно събиране на отпадъци от излязо от употреба електическо и електронно обурудване /ИУЕЕО/. Необработените отпадъци от излезлите от употреба...

Решение на РИОСВ, гр.Пловдив

Решение на РИОСВ – Пловдив №09-ДО-1127-00/16.01.2018г. на „ПЕТРОЛ СЪРВИС“ЕООД. Решението може да изтеглите от...