ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 022043 с начин на трайно ползване-друг жилищен терен, местност „Бяла черква“, землище на с. Добралък, община Куклен

Съобщаваме Ви, че е постъпил проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план - на поземлен имот 022043 с НТП - друг жилищен терен, местност "Бяла черква", землище с. Добралък. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128 ал. 3 и ал.5 от ЗУТ...

повече информация

Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI)

Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, намиращ се в землището на гр....

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП): "Силоз за велц...

повече информация

ПУП-Парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда’ в УПИ II-016071-жил.застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.112/, масив 16, местност „Кайнаклъка” землищe на гр. Куклен, община Куклен”.

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 218 от 29.01.2021 г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект:”Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на   „Еднофамилна...

повече информация