Уведомление за инвестиционно предложение на „ТВ САТ КОМ“ ООД

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за...

повече информация

Доклад за безопасност относно: Инвестиционно предложение (ИП) Сграда за преместване на съществуваща късобарабанна пеш (КБП) № 1 КЦМ АД

ОБЩИНА КУКЛЕН на основание чл. 115 ал. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР.КУКЛЕН: ПИ  № 44.719, площ  -  1.363 кв.м., земеделска земя по § 4...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно намерение: “Смяна...

повече информация