Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект "Общински парк"

повече информация

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Куклен

На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 37 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на Решение № 355, взето на Редовно заседание с Протокол № 29 от 27.01.2017 г. на Общински съвет...

повече информация

Африканска чума по свинете

Уважаеми граждани, Във връзка с регистрирани 16 огнища на заболяването "Африканска чума при домашни свине" – 11 случая в област Плевен, 1 случай в област Бургас, 1 случай в област Враца, 2 случая в област Русе и 1 случай в област Търговище, на Вашето внимание...

повече информация

Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

Уважаеми хотелиери и физически лица, Във връзка с получено писмо от Заместник - министъра на туризма от дата 26.06.2019 г.  относно:  Предоставяне  на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в...

повече информация

Уведомление за инвестиционно предложение на Атанас Илиев Маврудиев

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Смяна предназначението...

повече информация