Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 15 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, за оповестяване при въздушна опасност и проиграване на...

повече информация

Проект за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на ПИ 40467.11.483, местност„ КАПСИДА ”, з-ще на гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на ПИ 40467.11.483, местност„ КАПСИДА ” з-ще гр. Куклен община Куклен е одобрен със Заповед  № 923/19.11.2021г. В 14-дневен срок от...

повече информация

Проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на УПИ I-020159 – хотелски комплекс, масив 20, местност “ Богньовица ”, з-ще с. Добралък

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на  ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване / на УПИ I-020159 – хотелски комплекс, масив 20 , местност   "Богньовица ”, з-ще с. Добралък община Куклен е одобрен със Заповед  №...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение ”Еднофамилни жилищни сгради‘‘ в ПИ № 18277.6.369,...

повече информация

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването Становище на ГДЗИ относно предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на...

повече информация

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването Становище на ГДЗИ относно предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на...

повече информация