Пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи на зелените площи на територията на гр. Куклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на дата 22.07.2021г. /четвъртък/ от 19:00 ч. ще се извърши пръскане срещу комари, бълхи и кърлежи с препарат "Мастерцид Микро" на парковете, териториите на ДГ "Приятели", Детска ясла и други зелени площи на територията на гр....

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП) "Извършване на...

повече информация

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ IV, V, VI, кв. 111  е одобрен със Заповед № 335/ 19.05.2021 г. В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко...

повече информация

ПУП- ПРЗ на ПИ 40467.10.503, м-ст. „Св. Петка“, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.10.503, масив  10, местност „Св. Петка ” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „Складове за...

повече информация