Съобщение

Уважаеми дами и господа Нотариуси, Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  в сила от 01 януари 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ следва да бъде уведомявана община Куклен в 7-дневен срок от...

повече информация

Инвестиционно предложение на КЦМ АД, гр. Пловдив

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ №98/27.11.2018 – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна...

повече информация
На вниманието на всички животновъди отглеждащи животни на територията на Община Куклен

На вниманието на всички животновъди отглеждащи животни на територията на Община Куклен

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че с Решение № 453, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Пловдив се въвежда следната услуга: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И...

повече информация

Инвестиционно уведмоление

Инвестиционно уведмоление "Метален навес за съхранение на земеделска продукция в УПИ I-33 стоп. дейн. в кв. 112 по регулационния план на стопански двор на гр. Куклен, община Куклен, област...

повече информация
Конкурс за вино

Конкурс за вино

Скъпи съграждани, съобщаваме Ви, че на 15.01.2019 г. Община Куклен стартира конкурс „Най-добро домашно вино” в три категории – бяло, розе и червено. Всички желаещи да се включат трябва да предоставят проби в бутилка от 500 мл. до 25.01.2018 г. в сградата на...

повече информация
ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. на Община Куклен

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. на Община Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 15 януари 2019 г. /вторник/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр....

повече информация

До всички собственици на домашни кучета на територията на община Куклен

На основание: чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 4 ал. 1 т. 5, 6, 10 и 11 от Наредба № 21 на ОбС - Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен и чл. 17 а от Наредба 10 на ОбС – Куклен за...

повече информация
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на НПП

Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на НПП

От 7 до 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Документи ще се приемат в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Мерки Б, Г и Д от...

повече информация