Определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в изпълнение на чл. 63 ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), касаещ такса битови отпадъци (ТБО)

Определяне на границите на райони, в които се извършват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в изпълнение на чл. 63 ал. 2 от Закон за...

повече информация

ОБЯВА ОТ Д-Р МАРИЯНА ИНДЖОВА

О Б Я В А до заинтересуваните лица и общественост От: Марияна Димитрова Инджова В качеството си на: управител на  „Д-р Марияна Инджева-АИПСИМПОБ“ЕООД Адрес за кореспонденция:област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. „Поп  Златан“ № 2   СЪОБЩАВА на засегнатото...

повече информация

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на „Агрия “ АД

ОБЩИНА КУКЛЕН на основание чл. 115 ал. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за...

повече информация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани, информираме ви, че на 28.09.2018 г. (петък) от 10:00 ч. до 15:00 ч. електрозахранването ще бъде прекъснато поради планов ремонт в трансформаторни постове на следните улици: ул." Студенец" ул. "Божаница" ул. "Свобода" ул. "Георги С. Раковски" ул....

повече информация