ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост насрочени за 30.10.2020 г.

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: Поземлен имот с идентификатор 40467.29.72 по...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на производствената и складовата база на Агрия АД

Във връзка с реализиране на проект за изграждане на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на Агрия АД, съгласно „Наредба за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на...

повече информация

Съобщение на Министерството на околната среда и водите относно ползването на водовземни съоръжения за подземни води

Уважаеми съграждани, Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/   ОБЯВЯВА  открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/   “Промяна предназначението на земеделска земя на...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/ ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/   “Извършване на дейности по предварително третиране...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация

Oткрит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/   ОБЯВЯВА:   открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: “Жилищно застрояване“ в ПИ 40467.9.367и...

повече информация