ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г. на Община Куклен

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2020 г. на Община Куклен Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 22 януари 2020 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала,...

повече информация

Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“

Решение № ПВ-187-ПВ/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействеието върху околната среда за ИП "Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия" Местоположение: имот с № 001398, гр. Куклен,...

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на общински път /III-8604/ Яврово – Добралък при км. 5+900, км. 10+350 и км. 10+930

На основание: чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Аварийно възстановяване на активизирани свлачищни участъци на...

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: Промяна предназначението на имот с № 406009, землище на с. Яврово, община Куклен, област Пловдив за “За курортен хотел, почивен дом“

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение Промяна предназначението на имот с № 406009, землище на с. Яврово,...

повече информация

Отчуждаване на поземлени имоти засегнати от реализация на обект: „Довеждащи пътища /локални/, осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи в област Пловдив”.

Заповед № 586/23.07.2019 г.

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение: “Инсталация за извеждане на соли“

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение “Инсталация за извеждане на соли“ Възложител: КЦМ АД, Пловдив Лице за...

повече информация