ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за стартиране на процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете

Съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Отличителният знак е...

повече информация

Почина бивш кметски наместник на с. Яврово

Уважаеми съграждани, Вчера, на 82-годишна възраст, ни напусна завинаги г-н Александър Тавков - един почтен и уважаван човек, кметски наместник на с. Яврово за периода от м.02.2004 г. до м. 11.2007 г. и от м.02.2015 г. до м.02.2020 г. Община Куклен изказва искрени...

повече информация

Община Куклен ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Куклен”

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ...

повече информация

Заповед № 991 от15.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, във връзка с постъпило в Общинска администрация Куклен заявление с...

повече информация

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение   ПУП/ПРЗ/ За ново ,,Жилищно строителство‘‘ в ПИ №...

повече информация

Решение № ПВ-129-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетъо върху околната среда на „Юпитер 05“ ООД

Решение № ПВ-129-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетъо върху околната среда на "Юпитер 05" ООД

повече информация

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка за срок от 15.12.2021 – 03.01.2022г.

Във връзка с провеждането на консултации със заинтересованата общественост по изготвянето на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Куклен, публикуваме Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка за срок от...

повече информация

ЗАПОВЕД № 982 Гр. Куклен, 09.12.2021 г.

Във връзка с подадена молба с вх. № 8940/18.11.2021 г. от С. С., с адрес: гр. К., ул. „А. С.” № ,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на адрес: гр. К., ул. „С.” № 4Б, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е образувана...

повече информация

Тестово изпитание на локалната система за оповестяване на КЦМ АД

Във връзка с чл. 7, ал. 2 и чл. 15 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия, за оповестяване при въздушна опасност и проиграване на...

повече информация