ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение на „ТВ САТ КОМ“ ООД

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за...

повече информация

Доклад за безопасност относно: Инвестиционно предложение (ИП) Сграда за преместване на съществуваща късобарабанна пеш (КБП) № 1 КЦМ АД

ОБЩИНА КУКЛЕН на основание чл. 115 ал. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР.КУКЛЕН: ПИ  № 44.719, площ  -  1.363 кв.м., земеделска земя по § 4...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно намерение: “Смяна...

повече информация

Oткрит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в имоти № 017022 и 017044, м. “Исака“, землище на гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив“

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г. ) ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение:...

повече информация

Затворен участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Куклен до 19.10.2019 г. /събота/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с извършване на ремонтни дейности по ул. „Александър Стамболийски”, временно е затворен за движение участъка между ул. „П.Р. Славейков”  и ул. „Христо Г. Данов” до 19.10.2019 /събота/ включително!!!! До приключване на ремонтните дейности...

повече информация

Община Куклен – отчуждаване на поземлени имоти засегнати от реализация на обект: „Довеждащи пътища /локални/, осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти до/от реконструиращо трасе на път II-86, в участъка „Пловдив-Асеновград” от км 14+860 до км 25+150, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи в област Пловдив”.

Заповед № 777 / 09.10.2019г.

повече информация