ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до лицата, упражняващи строителен надзор, и технически ръководители

Звено местни приходи при община Куклен уведомява, че на основание чл. 15, ал. 6 от ЗМДТ всички лица, упражняващи строителен надзор, или технически ръководители са длъжни в едноседмичен срок от съставянето им да предоставят на звено местни приходи екземпляр от...

повече информация

Условия и ред за извозване на различните видове отпадъци

Битови отпадъци: Община Куклен събира и извозва  отпадъците със собствена сметосъбираща техника по утвърден годишен график, които обхваща всички населени места. Кратността на обслужване е веднъж седмично. Строителни отпадъци: Община Куклен е поставила 6 броя...

повече информация

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем

Кметът на Община Куклен открива публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти частна общинска собственост: Продажби в землището на гр. Куклен: ПИ № 44.790 ПИ № 43.508 ПИ № 44.716 Отдаване под наем: ПИ с индентификатор 63238.8.168...

повече информация

Съобщение

На 02.06.2020 г. –ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, от 12.00 до 12.02 часа, на територията на гр. Куклен и околността ще бъде излъчен акустичен сигнал „Въздушна опасност”. Призоваваме всички работещи и живущи в  района на гр. Куклен и околността ...

повече информация

Съобщение във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване

Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при...

повече информация