Регистрация на домашно куче:

Необходими документи:

– декларация по образец;

– копие от ветеринарномедицински паспорт;

– копие от документ за платена годишна такса или копие от документ, доказващ основание за освобождаване от такса

Декларация за регистрация на домашно куче

Срок:14 дни, Цена: 15 лв.