ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018 г. През месец декември СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ планира да проведе информационни срещи и обучения...

Предприятия с висок рисков потенциал на територията на община Куклен

Уважаеми граждани, Относно, получени указания във връзка с Писмо с изх. № М-532-15/15.11.2019 г. от РИОСВ – Пловдив и вх. № 8351/18.11.2019 г. в община Куклен, на Вашето внимание представяме списък на предприятията с висок рисков потенциал на територията на...

Обява за ползване на здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ с рег. № BG05M9OP001-2.040-0126

Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен» От 09.07.2019г. Община Куклен стартира и към настоящия момент предлага за ползване здравно-социални услуги /на място, в...

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП в обхват извън границите на урбанизираната територия на гр. Куклен, одобрен със Заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с...

О Б Я В А за подбор на служител по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“

Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен» О Б Я В А за подбор на служител по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община...

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2020 г

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 10 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Куклен, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния...

Решение № ПВ-173-ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ПВ-173-ПР/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – 16 жилищни сгради“ в ПИ № 017022 и № 017044, м. „Исака“, землище...

Информация за одобрен проект по процедура ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2‘‘

Проект BG05M9OP001-2.040 – 0126-С01 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на  Община Съединение и Община Куклен» От 09.09.2019г.  в Община Куклен успешно се изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –...

Открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение: “Изграждане на сондажен кладенец за цех за...