Честване по повод  празника „Трифон Зарезан”

Честването по повод  празника „Трифон Зарезан” в град Куклен започна с кръшно българско хоро пред обновения площад.С литийно шествие с иконата на Св. Трифон кукленци се отправиха към лозята, за да се извърши ритуалът по зарязване на лозовите масиви. Отец Янко прочете...

Съобщение

Уважаеми дами и господа Нотариуси, Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  в сила от 01 януари 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ следва да бъде уведомявана община Куклен в 7-дневен срок от...

Инвестиционно предложение на КЦМ АД, гр. Пловдив

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ №98/27.11.2018 – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна...

На вниманието на всички животновъди отглеждащи животни на територията на Община Куклен

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че с Решение № 453, взето с Протокол № 20 от 29.11.2018 г. на Общински съвет – Пловдив се въвежда следната услуга: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И...

„Основен ремонт и рехабилитация на улица „Плиска“ от улица „Паисий Хилендарски” до улица „Райна Княгиня”, гр. Куклен, община Куклен с дължина 220 м.”

Номер: 2016-045 Процедура: Открита процедура Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2018-0060 ОБЩИНА КУКЛЕН, с адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ЕИК 115631816, представлявано от Мария Белчева – кмет на Община Куклен, и Гергана...

Инвестиционно уведмоление

Инвестиционно уведмоление „Метален навес за съхранение на земеделска продукция в УПИ I-33 стоп. дейн. в кв. 112 по регулационния план на стопански двор на гр. Куклен, община Куклен, област...

Конкурс за вино

Скъпи съграждани, съобщаваме Ви, че на 15.01.2019 г. Община Куклен стартира конкурс „Най-добро домашно вино” в три категории – бяло, розе и червено. Всички желаещи да се включат трябва да предоставят проби в бутилка от 500 мл. до 25.01.2018 г. в сградата на...

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 г. на Община Куклен

Кметът на Община Куклен – Мария Белчева, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани  местната общност на 15 януари 2019 г. /вторник/ от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се на трети етаж в сградата на Общинска администрация, гр....

До всички собственици на домашни кучета на територията на община Куклен

На основание: чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 4 ал. 1 т. 5, 6, 10 и 11 от Наредба № 21 на ОбС – Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен и чл. 17 а от Наредба 10 на ОбС – Куклен...