Втора възстановена туристическа пътека в община Куклен

Факт е и втората възстановена туристическа пътека в община Куклен с маршрут: Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” – х. Руен. Теренът е почистен и маркиран с бял и жълт цвят. Дължината на пътеката е малко над 5 км в посока. Най-високата точка, през която преминава е 1219...

Във връзка с инициативата на BTV МЕДИА ГРУП – “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

Уважаеми граждани, Община Куклен е включена в инициативата на BTV МЕДИА ГРУП – “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”, която ще се проведе на 15 септември /събота/ 2018 година.             Планирани са следните райони за почистване на територията на община Куклен: Град Куклен:...

График на информационни събития на МИГ – Куклен – Асеновград

Уважаеми дами и господа, информираме Ви за провеждането на информационни събития на МИГ – Куклен – Асеновград, които ще се проведат в периода 13.09.2018г. – 27.09.2018г., съгласно приложен график. Графикът Може да изтеглите от тук. ПОКАНА  Сдружение...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти и вещи

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти и вещи – частна общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН: ПИ  № 41.461, площ –  299 кв.м., с НТП – ниви (орна земя),...

Констативен протокол № 1/29.08.2018 г. на епизоотична комисия определена с Заповед № 304/14.05.2018 г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 1/29.08.2018 г. Днес 29.08.2018 г. Епизоотична комисия определена с Заповед № 304/14.05.2018 г. на Кмета на община Куклен и съгласно Заповед № РД-2057/26.07.2018 г. и Заповед № РД-20-56/26.07.2018 г. на Областния управител на Област Пловдив за...

Обявление на Заповед на Областния управител на област Пловдив

Община Куклен, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че със Заповед № ДС-12-4/28.08.2018г. на Областния управител на област Пловдив се разрешава на кметовете на Общините Родопи, Куклен и Асеновград да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за...

Обявление

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 650 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 58 от 27.07.2018 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията се...

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Куклен за 2017г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА 2017г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне...