ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУКЛЕН

Община Куклен – територия за целогодишен отдих, спорт и туризъм, с добре изградена инженерна и социална инфраструктура, оазис за български и чуждестранни туристи – белите дробове на Горна Тракия; добро място за развитие на малкия и среден бизнес, черешовата градина на Пловдивска област; територия на толерантността, където живеят и се трудят в мир и благополучие млади хора представители на основните етноси – българи, турци и роми.

 

ОБЩА ЦЕЛ:

Постигане на динамично икономическо развитие, качествена жизнена среда и широка социална интеграция чрез оптимално и ефективно използване на природните ресурси, на културното наследство и традициите и подобряване на инфраструктурната свързаност.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1/ Съществено подобряване на условия за инвестиции в индустриални зони, малкия и среден бизнес и аграрния сектор

2/ Оптимално използване на природни дадености и културно наследство за развитие на туризма

3/ Оптимизиране на финансите на общината чрез активно управление на собствеността и публично-частни партньорства