НАРЕДБИ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

НАРЕДБА № 1 за обществения ред в община Куклен

НАРЕДБА № 2 за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците и извършването на обществен превоз с МПС на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 3 на Общински съвет при община Куклен – област Пловдив за противопожарна безопасност

НАРЕДБА № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Куклен

НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив

НАРЕДБА № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Куклен

НАРЕДБА № 12 за символиката на община Куклен

НАРЕДБА № 13 за управление на общинските пътища в община Куклен

НАРЕДБА № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

НАРЕДБА № 15 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти

НАРЕДБА № 19 за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Куклен върху общинската част от капитала на търговските дружества

НАРЕДБА № 20 за заплащане на такси от потребителите от община Куклен за услугите, финансирани по приоритетна ОС 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика, област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика – „Помощ в дома“

НАРЕДБА № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 22 за управление на горските територии на община Куклен

НАРЕДБА № 23 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 24 за базисните начални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

НАРЕДБА № 25 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен

НАРЕДБА № 26 за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 27 за ползване на пасища и мери – общинска собственост

НАРЕДБА № 28 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Куклен

НАРЕДБА № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 30 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Куклен и издаване на сертификати клас В

НАРЕДБА № 31 за реда за получаване и управление на дарения от община Куклен

НАРЕДБА № 32 за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на община Куклен

НАРЕДБА № 33 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Куклен

Правилник еднократни помощи

 

Решения на Общински съвет Куклен Мандат 2015 г. – 2019 г.

79-то редовно заседание – 28.06.2019

78-мо редовно заседание – 31.05.2019

77-мо извънредно заседание – 20.05.2019

76-то извънредно заседание – 09.05.2019

75-то редовно заседание – 24.04.2019

74-то редовно заседание – 29.03.2019

73-то извънредно заседание – 15.03.2019

72-ро редовно заседание – 01.03.2019

71-во извънредно заседание – 11.02.2019

70-то редовно заседание – 25.01.2019

69-то редовно заседание – 21.12.2018

68-мо редовно заседание – 30.11.2018

67-мо извънредно заседание – 27.11.2018

66-то извънредно заседание – 20.11.2018

65-то извънредно заседание – 14.11.2018

64-то редовно заседание – 26.10.2018

63-то извънредно заседание – 04.10.2018

62-редовно заседание – 28.09.2018

61-во извънредно заседание – 21.09.2018

60-то извънредно заседание – 13.09.2018

59-то редовно заседание – 31.08.2018

58-мо редовно заседание – 27.07.2018

57-мо извънредно заседание – 17.07.2018

56-то редовно заседание – 29.06.2018

55-то извънредно заседание – 25.06.2018

54-то редовно заседание – 23.05.2018

53-то редовно заседание – 27.04.2018

52-ро редовно заседание – 30.03.2018

51-во редовно заседание – 07.03.2018

50-то редовно заседание – 26.01.2018

49-то редовно заседание – 22.12.2017

48-мо извънредно заседание – 08.12.2017

Решения на Общински съвет от 1-во до 47-мо заседание