НАРЕДБИ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

НАРЕДБА № 1 за обществения ред в община Куклен

НАРЕДБА № 2 за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците и извършването на обществен превоз с МПС на територията на община Куклен

НАРЕДБА  за общинската собственост

НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив

НАРЕДБА № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Куклен

НАРЕДБА № 12 за символиката на община Куклен

НАРЕДБА № 13 за управление на общинските пътища в община Куклен

НАРЕДБА № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в община Куклен

НАРЕДБА № 15 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти

НАРЕДБА № 19 за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Куклен върху общинската част от капитала на търговските дружества

НАРЕДБА № 20 за заплащане на такси от потребителите от община Куклен за услугите, финансирани по приоритетна ОС 5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика, област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика – „Помощ в дома“

НАРЕДБА № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 22 за управление на горските територии на община Куклен

НАРЕДБА № 23 за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 24 за базисните начални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

НАРЕДБА № 25 Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Куклен

НАРЕДБА № 26 за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 27 за ползване на пасища и мери – общинска собственост

НАРЕДБА № 28 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Куклен

НАРЕДБА № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Куклен

НАРЕДБА № 30 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Куклен и издаване на сертификати клас В

НАРЕДБА № 31 за реда за получаване и управление на дарения от община Куклен

НАРЕДБА № 32 за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на община Куклен

НАРЕДБА № 33 за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Куклен

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Куклен

Правилник еднократни помощи

 

Решения на Общински съвет Куклен Мандат 2019 г. – 2023 г.

37-мо редовно заседание – 26.11.2021

36-то редовно заседание – 29.10.2021

35-то редовно заседание – 15.10.2021

34-то редовно заседание – 01.10.2021

33-то извънредно заседание – 16.09.2021

32-ро редовно заседание – 27.08.2021

31-во редовно заседание – 30.07.2021

30-то редовно заседание – 25.06.2021

29-то редовно заседание – 28.05.2021

28-мо редовно заседание – 29.04.2021

27-мо редовно заседание – 26.03.2021

26-то редовно заседание – 26.02.2021

25-то редовно заседание – 29.01.2021

24-то извънредно заседание – 15.01.2020

23-то редовно заседание – 23.12.2020

22-ро редовно заседание – 30.11.2020

21-во редовно заседание – 30.10.2020

20-то редовно заседание – 25.09.2020

19-то извънредно заседание – 14.09.2020

18-то редовно заседание – 28.08.2020

17-то редовно заседание – 30.07.2020

16-то редовно заседание – 26.06.2020

15-то извънредно заседание – 03.06.2020

14-то редовно заседание – 29.05.2020

13-то извънредно заседание – 11.05.2020

12-то редовно заседание – 24.04.2020

11-то редовно заседание – 27.03.2020

10-то извънредно заседание – 12.03.2020

9-то редовно заседание – 28.02.2020

8-мо редовно заседание – 31.01.2020

7-мо извънредно заседание – 17.01.2020

6-то извънредно заседание – 10.01.2020

5-то извънредно заседание – 30.12.2019

4-то редовно заседание – 20.12.2019

3-то редовно заседание – 29.11.2019

2-ро извънредно заседание – 20.11.2019

1-во извънредно заседание – 11.11.2019

 

 

Решения на Общински съвет Куклен – АРХИВ