ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Бюджет, финанси, териториално селищно устройство /ТСУ/ и общинска собственост

Райчо Бижев – Председател

Николина Миткова
Пламен Гошев
Ангел Милянчев
Ердуан Мехмед
Сали Рамаданов
Надрие Мурадова

 

Законност, обществен ред, сигурност, транспорт и безопасност на движението

Зехра Бекирефенди – председател
Борислав Момчев
Стефан Куцинов
Салимехмед Мюмюн
Райчо Бижев

 

Здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

Ердуан Мехмед – Председател
Димитър Димитров
Сали Рамаданов
Албена Костадинова
Борислав Момчев

 

Европейска интеграция, земеделие, екология

Албена Костадинова – председател
Димитър Димитров
Пламен Гошев
Надрие Мурадова
Салимехмед Мюмюн

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Зехра Бекирефенди – Председател
Пламен Гошев – Зам. Председател
Ердуан Мехмед – член
Райчо Бижев – член
Николина Миткова – член