АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование

на

услугата

 

Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, който са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

 

 

 

– документ за самоличност;

– частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – декларации, пълномощни и др.;

– документ за платена такса.

Необходимо е лично присъствие на заявителя пред длъжностното лице, което ще удостовери подписа на документа.

 

веднага За първия подпис – 5.00 лв.;

За всеки следващ подпис – 2.00 лв.;

На документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис – 10.00 лв.;

При преупълномощаване таксата за подпис е в двоен размер;

За действие, извършено по искане на заявителя извън сградата на кметството/общината – 25% върху съответната нотариална такса.

2094 Нотариално удостоверяване на   подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите – документ за самоличност;

– частни документи  – пълномощни, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на вещни права върху недвижим имот, като тези действия се извършват с нотариален акт;

– документ за платена такса. Необходимо е лично присъствие на заявителя пред длъжностното лице, което ще удостовери  подписа и съдържанието на пълномощното.

веднага За удостоверяване на подпис, за всеки подпис – 10.00 лв.;

При преупълномощаване таксата за подпис е в двоен размер;

За удостоверяване на съдържанието:

-за първа страница – 10.00 лв.;

-за всяка следваща страница – 2.00 лв.;

Останалите екземпляри се таксуват като преписи.

За действие, извършено по искане на заявителя извън сградата на кметството/общината – 25% върху съответната нотариална такса.

2072 Нотариално удостоверяване на  верността на преписи и извлечения от документи и книжа – документ за самоличност;

– оригинални документи /частни или официални/;

– документ за платена такса.

веднага За първата страница –  3.00 лв.;

За всяка следваща страница –  2.00  лв.