Администрация:

Финансов контрольор по ЗДФК – Мария Шишкова
Телефон за връзка: 03115/2120

Директор на Дирекция „Обща администрация“ – Недялка Георгиева
Телефон за връзка: 03115/2120, вътрешен -122

Главен юрисконсулт – Надя Димитрова
Телефон за връзка: 03115/2120, вътрешен – 122

Юрисконсулт – Мария Генова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 122

Главен специалист ЧРиВО – Магдалина Налджиева
Телефон за връзка: 03115/2120;

Главен счетоводител – Гергана Куцинова
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 127
e-mail : finansi@kuklen.org

Зам.главен счетоводител – Бюджет – Мария Ковачева
Телефон за връзка: 03115/2120; вътрешен – 127
e-mail : finansi@kuklen.org

Дирекция „Устройство на територията, строителство, екология и хуманитарни дейности, ППТР и МДТ“ – Директор – арх.Невен Митев,
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

Главен инженер на Община Куклен – инж.Тодор Лозанов
Телефон за връзка: 03115/2150, вътрешен – 115

Старши специалист Общинска собственост – Мариана Ганева
Телефон за връзка: 03115/21 20, вътрешен 138

Главен експерт Местни данъци и такси – Мирослава Дойчева
Телефон за връзка: 03115/2120; телефон/факс 03115/2165
e-mail : mdt@kuklen.org

Отбранително – мобилизационна подготовка и Гражданска защита и ЗКИ – Петър Георгиев
Телефон за връзка: 03115/2120

Главен експeрт Екология – Илия Димов
Телефон за връзка: 03115/2120