Заявленията за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден в работно време, в деловодството на Община Куклен /стая № 110, I-ви етаж/, адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43, тел. 03115/2120
Ел. поща: kmet@kuklen.org; mail@kuklen.org.
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Куклен за сферата на дейност на общинската администрация, както и форматите, в които е достъпна

Описание на правомощията на Кмета на Общината и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация на община Куклен

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета на Общината и текстовете на издадените от него нормативни и общи административни актове

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Куклен

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефона и работното време на звеното в община Куклен, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Устройствен правилник и Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклад и резултати от общественото обсъждане на проекта

Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж и форматите, в които се поддържа информацията

Обявления за конкурси за държавни служители

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на Класифицираната информация и актовете по прилагането му

Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от Закона за достъп до обществена информация

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация

Друга информация, определена със закон

Административни услуги

Публични регистри

Проекти на община Куклен и допълнителна информация

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на общинска администрация и вътрешни правила за работа в община Куклен