Социална дейност

Асистентска подкрепа

От 01.01.2021 г. стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.

 

Социалната услугата  включва почасова подкрепа в домашна среда за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

 

Потребители на услугата могат да бъдат:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.

 

Услугата ще се предоставя от 6 асистенти на 17 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

 

Лицата, желаещи да предоставят услугата „Асистентска подкрепа”, подават в  Общинска администрация Куклен заявление-декларация за кандидатстване за асистент.

Лицата, желаещи да се включат в услугата като потребители, или техни законни представители, подават в  Общинска администрация Куклен заявление-декларация за включване в социалната услуга.

Заявления-декларации можете да свалите и разпечатате от горните линкове или да получите от деловодството на община Куклен.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата можете да се обръщате към Мариана Ганева – секретар на община Куклен, стая № 310, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.

Механизъм за лична помощ

Информация за включване в механизма лична помощ по реда на закона за личната помощ

 

Oбщинa Куклен пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в  мexaнизмa личнa пoмoщ,  разработен в подкрепа на хората с увреждания.

 

Ползватели на лична помощ могат да бъдат хора с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив.

Документите за включване в механизма се подават по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в деловодството на Община Куклен.

Комплектът следва да съдържа:

 1. заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай, че заявлението не се подава лично, трябва да има приложено пълномощно;
 2. направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи гр. Пловдив, с определения брой часове за лична помощ;
 3. декларация за съгласие, личните данни на кандидат-ползвателя да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. документ за самоличност /за справка/.

 

Необходимите документи за кандидат-асистентите са:

 1. заявление-декларация за кандидатстване;
 2. автобиография;
 3. декларация за съгласие, личните данни на кандидата да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и предоставяни на АСП и НОИ.
 4. декларация, че към настоящия момент кандидатът няма сключен договор, а ако има се предоставя копие от него;
 5. декларация, че на кандидата не са налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие спрямо ползвател на лична помощ;
 6. други документи по преценка на кандидата /копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение/;
 7. документ за самоличност /за справка/.

Асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Куклен може да предложи подходящо лице от списъка за кандидатите за асистенти.

Предоставянето на лична помощ  започна от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения можете да  получите на телефон: 03115/2120 и в стая № 310, ет. 3 в сградата на Общинска администрация от Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

Домашен социален патронаж
Бланки за включване в Домашен социален патронаж:

Заявление и декларация включване

Медицинска характеристика

Топъл обяд
Център за социална рехабилитация и интеграция
Проект Независим живот
Помощи за раждане на дете
Стратегия и план за развитие на социалните услуги в община Куклен
Обществен съвет за развитие на социалните услуги в община Куклен
Информация за пазара на труда
Програми за временна заетост
Младежки червен кръст гр. Куклен
Партньорства с НПО и бизнеса