УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”, „КАДАСТЪР”, „РЕКЛАМА” И „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

 

Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот –  документ за самоличност
– заявление по образец
– актуална скица на имота
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на имоти 14 дни 10.00 лв.
1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти -документ за самоличност
– заявление по образец
-документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– одобрена схема за поставяне на преместваем обект
– актуална скица
– схема
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ 7 дни 45.00 лв.
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението -документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост
– актуална скица
– проект
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 45 лв.
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– скица
–  скица-предложение
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП 30 дни – в жилищна зона за 1 бр. УПИ + всеки следващ – 15 лв. + 10 лв. за всеки следващ
– в произв. зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ – 20 лв. + 10 лв. за всеки следващ
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – документ за самоличност
– комплект документи за собственост
в приемен ден безплатно
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – документ за самоличност
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
-актуална скица
-скица-предложение за изменение
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни – в жилищна зона за 1 бр. УПИ + всеки следващ – 15 лв. + 10 лв. за всеки следващ
– в произв. зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ – 20 лв. + 10 лв. за всеки следващ
2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране – документ за самоличност
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– скица-предложение /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни 20 лв.
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– виза за проектиране
– 3 бр. окомплектовани инвестиционни проекти
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни – Жилищни сгради – 0.75лв./кв.м.РЗП мин. 150 лв.
– Смесени и обществени-  обслужващи – 0.90лв./кв.м. РЗП мин. 200 лв.
-Производствени сгради- 1.00 лв./кв.м. РЗП мин. 300 лв.
-Гаражи, летни кухни, стопански постройки – 20 лв.
-Вилни сгради – 0.75лв./кв.м. РЗП мин. 150 лв.
-Площни обекти-бетоновъзли фотоволтаични централи, спортни терени и др. – 0.50лв./кв.м.
Площ на терена
-За базови станции на мобилни оператори -1 000 лв.
-За огради по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 1.00лв./лин.м., мин. 50 лв.
2054  Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – документ за самоличност
-документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
-издадена скица-виза за проучване и проектиране
-проекти в 3 екземпляра
– становище от Ел и ВиК
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни 30 % от сумата за съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени – документ за самоличност
– заявление свободен текст
-документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– разрешение за строеж
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
2112 Издаване на разрешение за строеж – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
–  скица-виза за проучване и проектиране
– инвестиционни проекти, окомплектовани по части в 3 екземпляра
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни
/при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ/
14 дни
/при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ/
45.00 лв.
2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешително за строеж/ – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– копие от влязло в сила разрешение за строеж
– ситуация от одобрен проект
– копие от договор с ВИК
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване разрешение за разкопаване 14 дни безплатно
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– скица
– конструктивно становище
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 45.00 лв.
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
–  скица-виза за проучване и проектиране
– проекти в 3 екземпляра, окомплектовани по части
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 20 лв.
2113  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– разрешение за строеж- оригинал
– протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 14 дни 22.50 лв.
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – документ за самоличност
– заявление  свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– проекти, одобрени и преработени
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни безплатно
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива
– разрешение за строеж, влязло в сила
– ПБЗ
– ПУСО
– договор за авторски надзор с проектанта
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж 7 дни 10.00 лв.
2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – документ за самоличност
– заявление  свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– екзекутивна документация
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 5% от сумата  за съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– изпълнителска документация, окомплектована в съответствие с Наредба 3 и ЗУТ
– технически и енергиен паспорт на строежа
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
-документи съгласно разпореждане на МРРБ
Заявление за регистриране въвеждането на строеж  в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория 7 дни А) за видове строежи от категория ІV а 2 – 50 лв./км., ІV ж – 100 лв./км.
Б) за видове строежи от категория –  ІVб1-0.50 лв./кв.м. РЗП; ІV б 4, 5, 6;  ІVб2-0.60 лв./кв.м. РЗП; ІVб3-0.70 лв./кв.м. РЗП 150 лв.
В) за видове строежи от категория – ІV в 1 – 350 лв.
Г) за видове строежи от категория – ІV г 1 – 50 лв./дка и 2 лв. за паркомясто
Д) за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна предназначението на строежа от кат.  ІV –  Както сумите по т. А, Б, В и Г
Е) вътрешни преустройства на сгради от І до ІV кат. Без да се засяга конструкцията – 250 лв.
А) за видове строежи от категория V а 1 –  Мин. 100 лв. + 0.50 лв./кв.м.РЗП; V а 2 –  Мин. 100 лв. + 0.60 лв./кв.м.РЗП; V а 3 –  Мин. 100 лв. + 0.50 лв./кв.м.РЗП; V а 4 –  Мин. 100 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП;  За павилиони –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП; V а 5 – 1.5 лв. на парко место и 50 лв. за брой гараж; V а 6 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м. терен;  V а 7 –  Мин. 100 лв. + 1 лв./кв.м. РЗП или терен;  V а 8 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП;

Б) за видове строежи от категория – 250 лв. за основно; V б 1 –  Мин. 50 лв. + 0.20 лв./кв.м. други

В) за видове строежи от категория –  V в 1 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– разрешение за строеж /влязло в сила/
– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива
– архитектурен проект – за сведение
– заповедна книга
– протоколи по време на строителство
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  издаване на удостоверение за степен на завършеност на незавършено строителство 30 дни 10 лв.
2114  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти – документ за самоличност
– заявление в свободен текст
– документ за собственост
-удостоверение за наследници /при необходимост/
-актуална скица на имота
– скица – предложение
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – документ за самоличност
– заявление в свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– актуална скица
– скица – предложение
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2064 Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти – документ за самоличност
– заявление в свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– актуална скица
– скица – предложение
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – документ за самоличност
– заявление в свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– актуална скица
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
-актуална скица
– одобрен проект за делба
– нотариално заверени декларации за съгласие от всички съсобственици
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за  издаване на удостоверение  във връзка с доброволна делба 14 дни 30 лв.
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж по пар.16 и пар.127 – документ за самоличност
– заявление по образец
-документ за собственост
-удостоверение за наследници /при необходимост/
-документи, удостоверяващи годината на построяване, а при липса на такива – декларации за година на построяване от трима свидетели, нотариално заверени
– скица
– геодезическо заснемане /при необходимост/
– конструктивно становище /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост, реализиран строеж по чл.52 от ЗКИР

Декларация

30 дни 10.00 лв.
1992  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност
– заявление в свободен тест
– решение на Поземлена комисия
– удостоверение за наследници
– декларация за уредени взаимоотношения с ползватели
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
1995  Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж -документ за самоличност
– заявление по образец
-технически паспорт на сградата
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за записване в регистъра на технически и енергиен паспорт 7 дни 10лв.
2027 Издаване на скици за недвижими имоти – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост на имота
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– скица, издадена от ОСЗ – Пловдив /за имоти с променено предназначение извън регулация/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни
3 дни
24 часа

14 дни
3 дни
24 часа

За УПИ в регулация:
10.00 лв.
20.00 лв.
40.00 лв.

За УПИ с променено предназначение:
15.00 лв.
25.00 лв.
50.00 лв.

2115 Попълване/ поправка на кадастрален план – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– скица-предложение за изменението
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за изработване на изменение на кадастралния план 14 дни безплатно
Извън Регистъра Заверка на копие на документ от технически архив – документ за самоличност
– заявление  свободен текст
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
7 дни 2.00 лв. на страница
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост на имота
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– решение на Поземлена комисия
– помощен план на имота
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 10 лв.
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – Договор за оператор /изготвен от общинска администрация/
– Заявление за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект /по чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите/
30 дни 117.00 лв.
2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– проекти – всички части
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
2085  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– разрешение за строеж
– геодезическо заснемане
– удостоверение за нанасяне в КВС от Общинска служба по земеделие /за земеделски земи/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на удостоверение за търпимост, реализиран строеж по чл.52 от ЗКИР 14 дни 10 лв.
2018  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост на имота
– удостоверение за въвеждане в експлоатация на съществуващи сгради в имота или удостоверение за търпимост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни безплатно
2097  Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост на имота
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– геодезическо заснемане
– скица- виза за строеж
– протокол – образец 2
– разрешение за строеж / влязло в сила
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни безплатно
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост на имота
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– протокол обр. 2
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни безплатно
2399  Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – документ за самоличност
– заявление
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
-скица
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 5.00 лв.
2119  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 30 лв.
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост на имота
– проект
– снимка на рекламата
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14  дни  45 лв.
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– проект
–  снимка на рекламата
– становище от КАТ – пътна полиция
– становища от експлоатационните дружества /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 45 лв.
2032  Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – документ за самоличност
– заявление по образец
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– актуална скица в мащаб 1:1000 /1:500/
– ситуация в мащаб 1:5000 и 1:10000
– скица-предложение
– техническо задание /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура за промяна предназначението на земеделска земя 30 дни – над 1 дка за жилищни нужди – 80  лв./дка
– до 5 дка за жилищни нужди на 1 бр. парцел  – 90 лв.
– до 5 дка за стопанска дейност на 1 бр. парцел – 100 лв.
– до 10 дка за 1 бр. парцели – 170 лв.
– над 10 дка за 1 бр. парцели – 300 лв.
– за ретранслатори

– 380 лв.

Извън Регистъра Заверка на заповедна книга – протокол обр. № 2 3 дни 10 лв.
Извън Регистъра Изчертаване извлечение от действащ ЗРП/ПУП – документ за самоличност
– заявление в свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за наследници /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни – в жилищна зона – 15 лв.

– в производствена зона – 20 лв.

Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПУП – документ за самоличност
–  заявление  по образец
– ПУП окомплектован съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №8/2001г.
– трасировъчен план
– геодезическо заснемане /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни след приключване на обявяването на проекта – в жилищна зона за 1 бр. УПИ + всеки следващ – 50 лв. + 20 лв. за всеки следващ
– в нежилищна зона 1 бр. УПИ + всеки следващ – 75 лв.

+ 30 лв. за всеки следващ

Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПП за елементи на техническата инфраструктура

(чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ)

– заявление  по образец
– ПП
– документ за собственост
– регистър на собствениците на засегнатите имоти
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни след приключване на обявяването на проекта 0.50 лв./лин.м.
Извън Регистъра Удостоверение за съда – писмо от съда 14 дни 15 лв.
Извън Регистъра Отразяване на промени в имотния регистър – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за вписване на документ за собственост на недвижим имот 7 дни 10 лв.
Извън Регистъра За оценка за съответствие от ОЕСУТ, съгл. чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ – документ за самоличност
– заявление по образец
– копие от документ за собственост
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 10 лв. на част от инвестиционния проект и становища
Извън  Регистъра Становище на гл. архитект – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 30 лв.
Извън  Регистъра Издаване на писмо разрешение за проектиране на основен ремонт и реконструкция на сграда – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– документ за собственост
– удостоверение за аследници /при необходимост/
– скица-предложение /при необходимост/
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
30 дни 20 лв.
Извън Регистъра Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение – документ за самоличност
– заявление свободен текст
– схема за поставяне на преместваемо съоръжение
– документ за платена такса
– нотариално заверено пълномощно /в случаите на искане от друго лице/
14 дни 20 лв.