АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”, „КАДАСТЪР”, „РЕКЛАМА” И „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КУКЛЕН

Идентификатор по Регистъра на услугите Наименование
на
услугата
Необходими документи Формуляри за изтегляне Срок за извършване на услугата Такса или цена на услугата  в лева
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот –  документ за самоличност;

– заявление по образец;

– актуална скица на имота;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на имоти 14 дни 10.00 лв.
1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти -документ за самоличност;

– заявление по образец;

-документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– одобрена схема за поставяне на преместваем обект;

– актуална скица;

– схема

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 от ЗУТ 7 дни 45.00 лв.
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението -документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост;

– актуална скица;

– проект;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 45 лв.
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове – документ за самоличност;

-заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– скица;

–  скица-предложение,

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП 30 дни

 

 

– в жилищна зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ –

15 лв.

+ 10 лв. за всеки следващ

– в произв. зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ –

20 лв.

+ 10 лв. за всеки следващ

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – документ за самоличност;

– комплект документи за собственост

в приемен ден безплатно
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – документ за самоличност;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

-актуална скица;

-скица-предложение за изменение;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ 30 дни

 

 

– в жилищна зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ –

15 лв.

+ 10 лв. за всеки следващ

– в произв. зона за 1 бр. УПИ +всеки следващ –

20 лв.

+ 10 лв. за всеки следващ

2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране – документ за самоличност;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– скица-предложение /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 14 дни

 

20 лв.
2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– виза за проектиране;

– 3 бр. окомплектовани инвестиционни проекти;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни – Жилищни сгради – 0.75лв./кв.м.РЗП

мин. 150 лв.;

– Смесени и обществени-  обслужващи – 0.90лв./кв.м. РЗП

мин. 200 лв.;

-Производствени сгради- 1.00 лв./кв.м. РЗП

мин. 300 лв.;

-Гаражи, летни кухни, стопански постройки –

20 лв.;

-Вилни сгради – 0.75лв./кв.м. РЗП

мин. 150 лв.;

-Площни обекти-бетоновъзли; фотоволтаични централи, спортни терени и др. – 0.50лв./кв.м.

Площ на терена;

-За базови станции на мобилни оператори -1 000 лв.;

-За огради по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ – 1.00лв./лин.м.,

мин. 50 лв.

2054  Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – документ за самоличност;

-документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

-издадена скица-виза за проучване и проектиране;

-проекти в 3 екземпляра;

– становище от Ел и ВиК;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни 30 % от сумата за съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

-документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– разрешение за строеж;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 0.00 лв.
2112 Издаване на разрешение за строеж – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

–  скица-виза за проучване и проектиране;

– инвестиционни проекти, окомплектовани по части в 3 екземпляра;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 30 дни

/при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ/

14 дни

/при одобряване съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ/

 

45.00 лв.
2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешително за строеж/ – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– копие от влязло в сила разрешение за строеж;

– ситуация от одобрен проект;

– копие от договор с ВИК;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване разрешение за разкопаване 14 дни 0.00 лв.
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– скица;

– конструктивно становище;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 45.00 лв.
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

–  скица-виза за проучване и проектиране;

– проекти в 3 екземпляра, окомплектовани по части;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 20 лв.
2113  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– разрешение за строеж- оригинал;

– протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

 

14 дни 22.50 лв.
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – документ за самоличност;

– заявление  свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– проекти, одобрени и преработени;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 0.00 лв.
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива;

– разрешение за строеж, влязло в сила;

– ПБЗ

– ПУСО

-договор за авторски надзор с проектанта;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

Заявление за  откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж

 

7 дни 10.00 лв.
2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – документ за самоличност;

– заявление  свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– екзекутивна документация;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 5% от сумата  за съгласуване на идейни инвестиционни проекти
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– изпълнителска документация, окомплектована в съответствие с Наредба 3 и ЗУТ;

– технически и енергиен паспорт на строежа;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

-документи съгласно разпореждане на МРРБ

Заявление за регистриране въвеждането на строеж  в експлоатация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория

 

7 дни А) за видове строежи от категория ІV а 2 –

50 лв./км; ІV ж –

100 лв./км.;

Б) за видове строежи от категория –  ІVб1-0.50 лв./кв.м. РЗП; ІV б 4, 5, 6;  ІVб2-0.60 лв./кв.м. РЗП; ІVб3-0.70 лв./кв.м. РЗП;

150 лв.; В) за видове строежи от категория – ІV в 1 – 350 лв.;

Г) за видове строежи от категория – ІV г 1 – 50 лв./дка и 2 лв. за паркомясто; Д) за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна предназначението на строежа от кат.  ІV –  Както сумите по т. А, Б, В и Г;

Е) вътрешни преустройства на сгради от І до ІV кат. Без да се засяга конструкцията – 250 лв.;

А) за видове строежи от категория V а 1 –  Мин. 100 лв. + 0.50 лв./кв.м.РЗП; V а 2 –  Мин. 100 лв. + 0.60 лв./кв.м.РЗП; V а 3 –  Мин. 100 лв. + 0.50 лв./кв.м.РЗП; V а 4 –  Мин. 100 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП;  За павилиони –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП; V а 5 – 1.5 лв. на парко место и 50 лв. за брой гараж; V а 6 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м. терен;  V а 7 –  Мин. 100 лв. + 1 лв./кв.м. РЗП или терен;  V а 8 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.РЗП; Б) за видове строежи от категория – 250 лв. за основно;  V б 1 –  Мин. 50 лв. + 0.20 лв./кв.м. други;  В) за видове строежи от категория –  V в 1 –  Мин. 50 лв. + 1 лв./кв.м.

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– разрешение за строеж /влязло в сила/;

– протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролните нива;

– архитектурен проект – за сведение;

– заповедна книга;

– протоколи по време на строителство;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за  издаване на удостоверение за степен на завършеност на незавършено строителство

 

 

30 дни

 

10 лв.
2114  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти – документ за самоличност;

– заявление в свободен текст;

– документ за собственост;

-удостоверение за наследници /при необходимост/;

-актуална скица на имота;

– скица – предложение;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – документ за самоличност;

– заявление в свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– актуална скица;

– скица – предложение;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2064 Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти – документ за самоличност;

– заявление в свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– актуална скица;

– скица – предложение;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – документ за самоличност;

– заявление в свободен текст;

– документ за собственост;

удостоверение за наследници /при необходимост/;

– актуална скица;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 0.00 лв.
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

-актуална скица;

– одобрен проект за делба;

– нотариално заверени декларации за съгласие от всички съсобственици;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за  издаване на удостоверение  във връзка с доброволна делба 14 дни 30 лв.
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж по пар.16 и пар.127 – документ за самоличност;

– заявление по образец;

-документ за собственост;

-удостоверение за наследници /при необходимост/;

-документи, удостоверяващи годината на построяване, а при липса на такива – декларации за година на построяване от трима свидетели, нотариално заверени;

– скица;

– геодезическо заснемане /при необходимост/;

– конструктивно становище /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост, реализиран строеж по чл.52 от ЗКИР;

Декларация

30 дни 10.00 лв.
1992  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност;

– заявление в свободен тест;

– решение на Поземлена комисия;

– удостоверение за наследници;

– декларация за уредени взаимоотношения с ползватели;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 0.00 лв.
1995  Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж -документ за самоличност;

-заявление по образец;

-технически паспорт на сградата;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за записване в регистъра на технически и енергиен паспорт 7 дни 10лв.
2027 Издаване на скици за недвижими имоти – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост на имота;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– скица, издадена от ОСЗ – Пловдив /за имоти с променено предназначение извън регулация/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот  

 

14 дни

3 дни

24 часа

 

 

 

 

14 дни

3 дни

24 часа

За УПИ в регулация:

10.00 лв.

20.00 лв.

40.00 лв.

 

За УПИ с променено предназначение:

15.00 лв.

25.00 лв.

50.00 лв.

2115 Попълване/ поправка на кадастрален план – документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– скица-предложение за изменението;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за изработване на изменение на кадастралния план 14 дни 0.00 лв.
Извън Регистъра Заверка на копие на документ от технически архив – документ за самоличност;

– заявление  свободен текст;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

7 дни 2.00 лв. на страница
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост на имота;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– решение на Поземлена комисия;

– помощен план на имота;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 10 лв.
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – Договор за оператор /изготвен от общинска администрация/

– Заявление за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект /по чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за водите/

30 дни 117.00 лв.
2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– проекти – всички части;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 0.00 лв.
2085  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 

–  документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– разрешение за строеж;

– геодезическо заснемане;

– удостоверение за нанасяне в КВС от Общинска служба по земеделие /за земеделски земи/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост, реализиран строеж по чл.52 от ЗКИР 14 дни 10 лв.
2018  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост на имота;

– удостоверение за въвеждане в експлоатация на съществуващи сгради в имота или удостоверение за търпимост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 0.00 лв.
2097  Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –  документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост на имота;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– геодезическо заснемане

– скица- виза за строеж

– протокол – образец 2

– разрешение за строеж / влязло в сила;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 0.00 лв.
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост на имота;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– протокол обр. 2;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 0.00 лв.
2399  Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца – документ за самоличност;

– заявление;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

-скица;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за издаване на скица, виза за недвижим имот 5.00 лв.
2119  Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 30 лв.
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

–  документ за собственост на имота;

– проект;

–  снимка на рекламата;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14  дни  45 лв.
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– проект;

–  снимка на рекламата;

– становище от КАТ – пътна полиция;

– становища от експлоатационните дружества /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 45 лв.
2032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места

 

 

-документ за самоличност;

– заявление по образец;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– актуална скица в мащаб 1:1000 /1:500/;

– ситуация в мащаб 1:5000 и 1:10000;

– скица-предложение;

– техническо задание /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура за промяна предназначението на земеделска земя 30 дни – над 1 дка за жилищни нужди – 80  лв./дка;

– до 5 дка за жилищни нужди на 1 бр. парцел  – 90 лв.;

– до 5 дка за стопанска дейност на 1 бр. парцел – 100 лв.;

– до 10 дка за 1 бр. парцели – 170 лв.;

– над 10 дка за 1 бр. парцели – 300 лв.;

– за ретранслатори

– 380 лв.

Извън Регистъра Заверка на заповедна книга -протокол обр. № 2 3 дни 10 лв.
Извън Регистъра Изчертаване извлечение от действащ ЗРП/ПУП – документ за самоличност;

– заявление в свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

14 дни – в жилищна зона – 15 лв.

– в производствена зона – 20 лв.

Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПУП

 

– документ за самоличност;

–  заявление  по образец;

– ПУП окомплектован съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №8/2001г.;

– трасировъчен план;

– геодезическо заснемане /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

 

30 дни след приключване

на обявяването на проекта

– в жилищна зона за 1 бр. УПИ + всеки следващ – 50 лв. + 20 лв. за всеки следващ;

– в нежилищна зона 1 бр. УПИ + всеки следващ – 75 лв.

+ 30 лв. за всеки следващ

Извън Регистъра Разглеждане и процедиране на ПП за елементи на техническата инфраструктура

(чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ)

–  заявление  по образец;

-ПП;

– документ за собственост;

– регистър на собствениците на засегнатите имоти;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

Заявление за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

 

30 дни след приключване

на обявяването на проекта

0.50 лв./лин.м.
Извън Регистъра Удостоверение за съда -писмо от съда 14 дни 15 лв.
Извън Регистъра Отразяване на промени в имотния регистър -документ за самоличност;

-заявление по образец;

– копие от документ за собственост;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

Заявление за вписване на документ за собственост на недвижим имот 7 дни 10 лв.
Извън Регистъра За оценка за съответствие от ОЕСУТ, съгл. чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ – документ за самоличност;

-заявление по образец;

– копие от документ за собственост;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

Заявление за одобряване на проект и разрешение за строеж 14 дни 10 лв. на част от инвестиционния проект и становища
Извън  Регистъра Становище на гл. архитект – документ за самоличност;

-заявление свободен текст;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

 

30 дни 30 лв.
Извън  Регистъра Издаване на писмо разрешение за проектиране на основен ремонт и реконструкция на сграда – документ за самоличност;

-заявление свободен текст;

– документ за собственост;

– удостоверение за наследници /при необходимост/;

– скица-предложение /при необходимост/;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

30 дни 20 лв.
Извън Регистъра Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение – документ за самоличност;

– заявление свободен текст;

– схема за поставяне на преместваемо съоръжение;

– документ за платена такса;

– нотариално заверено пълномощно

/в случаите на искане от друго лице/

14 дни 20 лв.