Община Куклен е напът да приеме първия си общ устройствен план (ОУП). Местната администрация работи по него от 2008 г.

Общината е част от Тракия икономическа зона и терените в района на Асеновградско шосе, които традиционно предизвикват интереса от инвеститорите. В новия план се дават прогнози за жилищното строителство, зоните за отдих и спорт в лесопарк „Родопи“, терените за производствено-стопански дейности в землището на Куклен и в самия град. Данните показват, че на територията на общината най-голям е броят на имотите със селскостопанско предназначение – 70 на сто, а на второ място са имотите в населените места – 17 на сто. По площ обаче най-голям е делът на горските територии в общината, следвани от тези със селскостопанско предназначение и имотите в населените места.

Как ще се промени община Куклен в следващите години. По темата разговаряме с арх. Емил Леков, главен проектант и ръководител колектив на екипа, изготвил новия ОУП. 

– Арх. Леков, преди броени дни Общият устройствен план на Куклен премина през обществено обсъждане. Какви са приоритетите на плана и какво предвижда той?

– Общият устройствен план на община Куклен е документ със стратегическо значение и като такъв той дава основните насоки за политиката на общината в планирането на инвестициите за благоустрояването на цялата територия. Този план регулира частните инвестиционни намерения в ползването и устройството на отделните поземлени имоти.

С проекта на ОУП на практика се дават прогнозните решения за това как биха се развили в бъдеще селищните и другите урбанизирани територии, както и терените за производствени и складови дейности, също транспортната инфраструктура. Планът дава перспективите в бъдеще и за терените, предназначени за курортни дейности, тези за съоръжения за зимни спортове – местността Студенец, хижа „Здравец“ и Бяла черква. Изработването на ОУП бе възложено на фирма „ИВИС – проектиране и дизайн 2017” ООД. Тук искам да припомня, че работата по изготвянето на този план започна още през 2014 г. 

Днес той е доработен с усилията на местното ръководство и лично на кмета г-жа Мария Белчева, главния архитект арх. Марий Гаджев и всички експерти, специалисти и длъжностни лица на общината, бе осигурено пълно съдействие при събирането на необходимата информация от кметствата на отделните населени места.

В него са отразени всички последвали във времето обществени и икономически промени, потребности и приоритетни насоки за развитие на община Куклен. С ОУП са съвместени проектните предложения с предмета и целите за опазване на двете защитени зони – BG 0002073 „Добростан“ и BG 0001031 „Родопи – средни“.

– Предвиждате ли нови жилищни зони и къде ще бъдат развити те?

– На първо място в ОУП са промените на териториите с жилищни функции. Когато те бъдат изчерпани, е предвидена възможност за смяна на предназначението на земеделски земи – те са с площ 61,21 ха.

Това са нормални процеси – в последните години градът се разширява значително и ние сме длъжни да се съобразим в новите реалности.

Възможностите за застрояване в селищните и другите урбанизирани територии са големи, като общата площ на тези територии възлиза на 1400.47 ха. Такива територии са предвидени и за селата: Яврово – 17,36 ха; Руен – 6,82; Гълъбово – 51,86 ха; Цар Калоян – 3,84, и Добралък – 3,93 ха. В тези зони предвидените показатели за плътност на застрояване са до 60% и интензивност на застрояване – до 1.2, с което се гарантира нискоетажно застрояване до 10 метра.

– Какво ще се развие в бъдеще в парк „Родопи“? Все повече къщи за гости и вили се строят в района около хижа „Здравец“, Копривките, Бяла черква. Как ОУП ще регулира строителството в района, така че да не се допусне презастрояване?

– Община Куклен се характеризира с много добри условия за развитие на различни форми на седмичен отдих, но те са предимно от регионален характер. С визията на Общинския план за развитие целта вече е община Куклен да се развие като територия за целогодишен отдих. Основният фактор, предполагащ развитието на туристическата инфраструктура тук, е наличието на лесопарк „Родопи“.

Както е известно, Бяла черква е признат за планински климатичен курорт. Именно там е изградена ски писта. Проектът за ОУП предвижда създаването на ски зона с нови писти с параметри, съобразени с международните норми за ширина и денивелация между старта и финала. Както знаете, на съществуващата писта се провеждат официални състезания от регионален мащаб. С разработения през тази година ОУП конкретно за ски зона Бяла черква се предлага развитие върху територия, определена с плана. Считаме, че по този начин се дава възможност за развитие на инфраструктурата за летен и зимен туризъм и спорт при отчитане ограниченията на ЗЗ „Родопи – средни“. Предвидените мероприятия за устройство на курортна зона Бяла черква са намалени с 645.13 дка.

Бяла черква е обявен за планински климатичен курорт от местно значение. Предвижданията на плана

са общият леглови фонд да стигне до 5000 легла. 

В момента тук са концентрирани базите на КЦМ, „Заводски строежи”, бившия завод „Рекорд“ и завод „Възход“, Районното митническо управление, „Крепежни изделия“, Института по тютюна и други, като почивните станции разполагат с над 1000 легла. Освен публичните средства за подслон в лесопарка има изградени множество частни вили, бунгала, бараки с общ леглови фонд от над 1000 места.

За зоната около хижа „Здравец също е определена територия за развитие на различни форми на отдих – общата и площ е 48.49 ха, обособена в 4 ядра.

Другата основна форма на отдих е вилният. С ОУП ние предвиждаме тези терени да се развият в определени територии: в местността Копривките, където се обособява площ от 17,90 ха, за Бяла черква – тя е 14,88 ха.

Общото мнение е, че изготвянето на индивидуални ПУП-ове за всеки отделен имот (работа на парче) не е добра практика и не дава общо решение за инфраструктурата на тези територии, в т.ч. и транспортната достъпност. Ето защо препоръката е да се изготвят ПУП-ове за целите вилни територии – в граници, определени с плана. В проекта за Общ устройствен план на Община Куклен е даден териториален модел за развитие на системата от обекти на отдиха и туризма, отговарящ на вижданията за бъдещо развитие на основните туристически ядра – бази за настаняване и зони за зимни спортове (ОУП на ски център Бяла черква), без това да нарушава планинската екосистема.

– Каква ще е съдбата на ски пистите в района на Копривките и Бяла черква? Имаше идея те да бъдат защитени и запазени като места за зимен спорт?

– За зимните спортове ще запазим съществуващите зони около хижа „Здравец“, в района на Копривките и Бяла черква. Курортната зона е отразена в ОУП за развитие на зимните спортове и обособяване на ски писти. Една от тези писти е тази на Копривките, където от години децата от областта се учат на първи стъпки в ските. За зона „Здравец“ пък е определена зона с площ 9.41 ха, която включва съществуващата ски писта и ски съоръжение и 1.28 ха нова туристическа и ски пътека.

Тя ще свързва старта на пистата, хижата и паркинга с началната станция на лифта 

Тук има възможност съществуващото съоръжение да се замени с ново, по-модерно. За устройството и развитието на туризма в тази зона също се предлага изработването на ПУП-ПРЗ в определените в ОУП параметри.

В местността Копривките се обособява курортно ядро за туристическа база и за вилен отдих при площ на зоната – 38.49. Там е предвидена една ски писта с влек за начинаещи, която традиционно се ползва за тази цел.

В туристическия център “Бяла черква” ОУП предлага изработването и процедирането на Специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона (3354.43 дка). По този начин ще се регламентират намесите в природна среда и урбанизацията на територията.

 

– Кои са най-важните решения в този стратегически документ?

– Проектните предложения, направени с ОУП, дават насоки за използването на териториалния ресурс на Община Куклен в хоризонт 10-15 г. Прогнозираното развитие няма да промени структурата на поземления фонд. Най-сериозно ще се увеличат терените за производствени и складови дейности, които са предимно в землището на Куклен и в самия град, а прогнозата е, че при тях ще има най-голямо увеличение – от 0.82 на 3.38 на сто.

На второ място е увеличението на терените за рекреационни дейности, курортни и вилни зони (от 1.02 % на 2.25%). Жилищните функции заемат трето място, като увеличението тук е от 3.03% на 3.08%.

Предвижда се запазването на ЗЗ „Родопи“ и „Добростан“ и увеличение на защитените гори, като общата им площ нараства от 2291.76 дка на 2303.38 дка. Също така с ОУП е предвидена реконструкция и ново строителство на транспортна комуникация и инфраструктура с обща дължина 31 558 м.