ЗАПОВЕД

42

Гр. Куклен, 15.01.2018

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 105, ал.3 от ЗПУО и във връзка с възникнала повреда на газовия котел на отоплителната инсталация в СУ „Отец Паисий”, констатирана с Констативен протокол с наш вх. номер 296/15.01.2018 от извършена проверка от „Екотерм проект” ЕАД

НАРЕЖДАМ

Обявявам 16.01.2018 г. за неучебен ден за СУ „Отец Паисий” гр. Куклен за предприемане на мерки за осигуряване на нормални температурни нива в класните стаи.

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на директора на СУ „Отец Паисий”, гр. Куклен.

Директорът на СУ „Отец Паисий”, гр. Куклен да предприеме необходимите мерки за уведомяване на учениците и родителите.

Копие от заповедта да се изпрати до РУО – Пловдив и РЗИ – Пловдив.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед да се осъществи от Христо Божинов – заместник-кмет на община Куклен.

МАРИЯ БЕЛЧЕВА

Кмет на община Куклен