Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, намиращ се в землището на гр. Славяново, община Плевен, е необходимо всички собственици, които отглеждат домашни птици в животновъдни обекти тип Лично стопанство на територията на община Куклен, да спазват следните указания:

 1. Домашните птици да се отглеждат на закрито;
 2. 2. Да не се допуска свободно движение на домашни птици извън дворовете (по улици или в местни водоеми);
 3. Да не се допуска контакт между домашни и диви птици;
 4. Да не се допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици;
 5. Фуражът да се съхранява в затворени съдове в закрити помещения;
 6. Да се създадат условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;
 7. Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията (местата), в които се отглеждат домашни и други птици;
 8. Да не се пипат умрели домашни или диви птици с голи ръце;
 9. Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени от птичи екскременти;
 10. При съмнение на заболяването и/или при настъпила смърт на домашни птици незабавно да се информира ветеринарния лекар и Кмета на Общината;
 11. Да се спазват мерките за биосигурност при отглеждането на домашните птици;
 12. Забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане на птици в контейнерите за битови отпадъци. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска изхранване на домашни птици с вътрешности на птици.