Уважаеми съграждани,

В Общинска администрация Куклен – отдел Екология са постъпили сигнали от екипите отговарящи за сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в гр. Куклен за пепел и сгурия съдържащи жар, които се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци и за паркирани автомобили по улиците, които затрудняват движението на сметосъбиращите камиони и съдовете за битови отпадъци не могат да бъдат обслужени навреме.

Напомяме Ви, че изхвърлянето на пепел и сгурия с жар в съдовете води до самозапалване и горене на отпадъците в тях и предизвиква пожари в сметоизвозващите автомобили. Това се отнася, както за индивидуалните кофи, които са раздадени на всяко домакинство така и за контейнерите, които са предоставени за ползване от гражданите. Съдове в които са установени такива отпадъци, няма да бъдат обслужвани.

Паркирането на автомобили по улиците води до затрудняване на движението на сметосъбиращите автомобили, което довежда до затруднение в обслужването на съдовете и спазване на графика за сметосъбиране и сметоизовзване на битовите отпадъци. Представяме Ви Графика на сметосъбиращите автомобили на общината за 2024 г.