ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ В КМЕТСТВО ГР.КУКЛЕН
 НА СОЦИАЛНИЯ  РАБОТНИК-Г-ЖА МАРИЯ АТАНАСОВА

ДАТИ: 7,8,11,13,14,15,18,21,25,27,29.09.2023 год.
ОТ  09:00  до  17:30 часа

Извън посочените в графика дни заявления-декларации се приемат:
 1.В Дирекция „Социално подпомагане” – Родопи, гр. Пловдив, бул. ”Руски” № 13, ет.1, стая  № 2А;
 2.Единният портал за достъп до електронни административни услуги;
 3.Системата за сигурно електронно връчване /необходимо е подписване с КЕП/;
 4.По пощата с обратна разписка на адрес- п.к.4000,гр. Пловдив, бул. ”Руски” № 13, ет.1, стая  № 2А;
 5.По електронна поща dsp-rodopi@asp.government.bg.

ДСП – РОДОПИ