Решение № 391/26.11.2021г.


Актуализирано на 05.05.2022г.

Заповед № 339/20.04.2022г.

Скица – предложение

Извлечение за УПИ XIV – училище, с.Добралък


Актуализирано на 08.09.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за изменение на ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на УПИ УПИ ХIV- училище, кв.2 по регулационния план  на с. Добралък  е одобрен със Заповед №846/05.09. 2022 г.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно   неговата законосъобразност пред  Административан Съд – гр. Пловдив чрез “Община Куклен”

Проектът и заповедта са изложени  в стая № 109 ет. І

Приемни дни:  вторник от 8,30 ч  – 11,00 ч и четвъртък от 13,30 – 16,30 ч

Тел. за връзка: 03115/21-50