ОБЩИНА КУКЛЕН
на основание чл. 115 ал. 2 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
“АГРИЯ“ АД
гр. Куклен, област Пловдив
с оператор: “АГРИЯ“ АД, гр. Пловдив
с предмет на дейност: Производство, формулация и разфасоване на биоциди, течни и прахообразни препарати за растителна защита (пестициди)

Доклад за безопасност относно: Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, коeто е предмет на процедура по чл. 116ж, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – писмо на ИАОС с изх. № ПГА-2478/25.09.2018 г., към процедура по Глава шеста от ЗООС внесена в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-359/25.03.2016 г., към Класификация на “Агрия“ АД с Процедура по Глава шеста от ЗООС внесена в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-87/15.03.2017 г., към Процедура по глава шеста от ЗООС внесена в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-638/06.06.2017г. /настоящите инвестиционни предложения не попадат в обхвата на раздел първи на глава седма на ЗООС/, към Класификация на “Агрия“ АД с Уведомление вх. № УК-56/18.09.2017 г., към Класификация на “Агрия“ АД с Процедура по Глава шеста от ЗООС внесена в РИОСВ – Пловдив с вх. № ОВОС-1604/19.12.2017 г.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 01.10.2018 г. до 30.10.2018 г., в сградата на община Куклен на ул. “Александър Стамболийски“ № 43, ет. 3, стая № 304, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на интернет страницата на общината.

Лице за контакти:
Петър Георгиев – ст.експерт “ОМП, ГЗ, ЗКИ, ОБЗР и Транспорт”
телефон за връзка: 0878358411           e-mail: plg_plovdiv@abv.bg

Стойна Згурова – еколог
телефон за връзка: 0899377727           e-mail: stoina_zgurova@abv.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в Деловодството на общината.