Решение № 315 от 30.07.2021г.


Актуализирано на 29.06.2023г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Трасе за транспортен достъп през ПИ 18277.2.368, ПИ 18277.3.439 и ПИ 18277.3.472, местност „Св.Влас”, землище на с.Гълъбово, общ.Куклен, обл.Пловдиска.” На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


Актуализирано на 14.09.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 770 взето на Редовно заседание с Протокол № 71 от  25.08.2023г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Трасе за транспортен достъп през ПИ 18277.2.368, ПИ 18277.3.439 и ПИ 18277.3.472, местност „Св.Влас”, землище на с.Гълъбово, общ.Куклен, обл.Пловдиска”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.