На основание: чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 4 ал. 1 т. 5, 6, 10 и 11 от Наредба № 21 на ОбС – Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен и чл. 17 а от Наредба 10 на ОбС – Куклен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Куклен

Всеки собственик на домашно куче е задължен да подаде Декларация за неговата регистрация с приложено копие на ветеринарномедицински паспорт и да заплати местна такса за регистрация на един брой куче в размер на 3.00 лв.

Всеки собственик на домашно куче, което е регистрирано декларирано в община Куклен през предходни години е длъжен в срок до 31 – ви март на календарната година да заплати годишна такса в размер на 15 лв. за всяко притежавано от него куче. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплащане на “такса за притежание на куче“ са задължени само да ги пререгистрират в Общината (да потвърдят обстоятелството, че са още собственици на кучето), за което представят ветеринарномедицински паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.

Съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от такса се освобождават собствениците на:

– кучета на лица с увреждания;

– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

– кучета използвани с опитни цели;

– кучета използвани от Българския червен кръст;

– кастрирани кучета;

– кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

При установяване, че собственика на кучето не го е декларирал в установения срок или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира, като заплаща в касата на Общинска администрация – Куклен по една пълна такса за всяка пропусната година и съответната глоба.