На основание чл. 175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4 ал. 1 т. 5, 6 и 11 от Наредба № 21 на ОбС – Куклен за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Куклен всеки собственик на домашно куче е задължен да подаде Декларация за неговата регистрация с приложено копие от ветеринармедицински паспорт и да заплати такса за регистрация на кучето в размер на 3.00 лв.

Всеки собственик на домашно куче, което е регистрирано в община Куклен в срок до 31 – ви март на календарната година е задължен да заплати годишна такса в размер на 15 лв. за всяко притежавано от него куче. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от заплщане на такса за притежание на куче са задължени да ги пререгистрират в Общината, като представят ветеринарномедицински паспорт с отразените в него задължителни ветеринарни манипулации за периода.

Съгласно чл. 175 ал. 2 от Закон за ветеринарномедицинската дейност от такса се освобождават собствениците на:
– кучета на инвалиди;
– служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка /МВР, Пожарна и др./;
– кучета използвани с опитни цели;
– кучета използвани от Българския червен кръст;
– кастрирани кучета;
– кучета, които придружават или охраняват селскостопански живони, които се отглеждат в регистиран животновъден обект;

При установяване на нарушение, че собственика на кучето не го е декларирал в установения срок или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият заплаща по една пълта такса за всяка пропусната година и съответна глоба.